Patristická konference v Olomouci

aktualita beletrie zahraniční

Ve dnech 7.– 8. 11. 2008 proběhla na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci patristická konference, kterou pořádalo Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty spolu s CMTF UP.

Ve dnech 7.– 8. 11. 2008 proběhla na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci patristická konference, kterou pořádalo Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty spolu s CMTF UP. Toto první celostátní setkání badatelů z řad akademických pracovníků, studentů i širší veřejnosti si kladlo za cíl seznámit nejenom s jednotlivými tématy, jimiž se jednotliví přednášející zabývají, ale vytvořit především vhodnou platformu pro další setkávání a výměnu informací o patristice. S tímto zřetelem byla v průběhu konference založena Patristická společnost ČR.

Konferenci zahájila děkanka CMTF UP RNDr. Ivana Vlková Th.D. spolu s rektorem UP prof. RNDr. Lubomírem Dvořákem, CSc. a olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Po slavnostním zahájení následovala úvodní přednáška doc. Václava Ventury o patristickém bádání. Po slavnostním úvodu byly pro velký počet přednášejících příspěvky rozděleny do dvou sekcí, jež probíhaly paralelně, po kterých vždy následovala diskuse. Ve všech přednesených referátech, kterých zaznělo celkem třiadvacet, představili jednotliví řečníci témata, jimž se ve svém bádání věnují. Různorodost přístupů k raně křesťanské literatuře byla jedním z velmi pozitivních rysů konference: zastoupeni byli totiž badatelé (nejen teologové, ale i historikové, klasičtí filologové či filozofové) z rozličných, nejen teologických fakult z ČR i zahraničí (Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta a Husitská teologická fakulta UK v Praze, Ústav filozofie a religionistiky FF UK v Praze, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pontificia universitas Lateranensis – Institutum Patristicum Augustinianum v Římě), podobně různorodé bylo i konfesijní zastoupení jednotlivých přednášejících (římskokatolíci, pravoslavní, řeckokatolíci, evangelíci, bez vyznání).

Všechny tyto skutečnosti přispěly významnou měrou k tomu, že byly voleny nejen různé přístupy k rozboru raně křesťanských textů (od jazykové analýzy přes nástin teologie či filozofického směřování jednotlivých autorů), ale i různá témata příspěvků: samostatná sekce se zabývala Augustinem, několik referátů směřovalo ke Klementovi Alexandrijskému, další k jiným velkým postavám patristického myšlení např. Ambroži Milánskému, Jeronýmovi, Origenovi či Řehoři Velikému. Rovněž zde zaznělo několik referátů, jejichž společným jmenovatelem byla nauka o milosti či pojetí půstu. Tento širší zájem o jednotlivé autory či témata navazuje na rozsáhlejší týmové badatelské projekty (Klement Alexandrijský či milosti u raně křesťanských autorů), s nimiž se mohla širší veřejnost seznámit v podobě řady vydaných publikací. Konferenci zakončily dva šířeji pojaté příspěvky. Prof. Lenka Karfíková se ve svém referátu nazvaném „Ideje a slova – Augustinova Questio de ideis“zabývala otázkami spojenými s úlohou řeči pro poznání idejí, prof. František Kunetka se potom věnoval liturgii světla v křesťanském starověku v perspektivách její širší obnovy.[1] Příspěvky přednesené na konferenci dobře demonstrovaly širokou paletu témat, jež jsou u nás na poli patristiky v současné době zpracovávány. Sborník z konference se v současné době připravuje.

V průběhu patristické konference byla založena Patristická společnost České republiky, která by měla jednak vytvořit prostor pro setkávání jednotlivých badatelů zabývajících se patristikou, zjednodušit jim vzájemnou komunikaci či přípravu konferencí, jednak zprostředkovat kontakty s Mezinárodní patristickou asociací (Association internationale ďÉtudes Patristiques AIEP/IAPS) se sídlem v Paříži založenou v roce 1965 [2]. Předsedkyní Patristické společnosti se stala Lenka Karfíková, tajemníkem Matyáš Havrda. Přihlášky, stanovy a podmínky vstupu do Patristické společnosti stejně jako celá řada odkazů na patristické zdroje či bibliografie včetně vybraných plných textů z oblasti rané církve jsou k dispozici na stránkách společnosti. Jedním z prvních mezinárodních počinů založené společnosti bude konference věnovaná rozboru textů Dionysia Areopagity, která se uskuteční v říjnu roku 2009 v Praze.

 
POZNÁMKY:
[1] Program olomoucké konference a názvy jednotlivých příspěvků je v úplnosti k nahlédnutí na těchto stránkách.
 
[2] Srv. oficiální webové stránky.

© Iva Adámková

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

zhlédnuto 3048x

Inzerce