Literární překládání v Nizozemsku

Literární překládání v Nizozemsku

aktualita beletrie zahraniční

Nizozemští překladatelé mají v porovnání s kolegy v mnoha jiných evropských zemích poměrně příznivé pracovní podmínky.

Literární překládání v Nizozemsku

Nizozemští překladatelé mají v porovnání s kolegy v mnoha jiných evropských zemích poměrně příznivé pracovní podmínky. Společně se spisovateli a se zahraničními překladateli z nizozemštiny spadají pod nizozemský literární fond NLF (přičemž o propagaci vlámské větve nizozemské literatury v cizině a podporu jejích překladatelů se stará vlámský literární fond VFL).

Honorář
Základní honorář za překlad je v podstatě jednotný. Zájmová organizace literárních vydavatelů (GAU) a Spolek literátů (VvL) stanoví každoročně minimální tarif za slovo pro překlad literárních textů do nizozemštiny a fríštiny, jehož výše je směrodatná i pro práci fondu (současně sestavují tyto organizace vzorovou smlouvu, kterou většina nakladatelů s povděkem používá). V roce 2014 činí základní literární překladatelský tarif 6,4 eurocentu za slovo (zvyšuje se v zásadě každý rok o desetinu eurocentu). Nakladatelé tuto hranici bez reptání respektují. Přesto je tu ještě pojistné opatření – fond finančně podporuje pouze překlady, kde tarif odpovídá této minimální smluvené hranici. (Příklad z praxe: překladatel uzavřel koncem roku smlouvu na překlad podle momentálně platného tarifu, ale termín žádostí o příspěvek fondu byl po Novém roce; fond poukázal na změnu tarifu, nakladatelství uzavřelo s překladatelem novou smlouvu podle zvýšeného tarifu, protože jinak by překladateli nárok na příspěvek fondu zanikl.

Projektový grant
Kromě tohoto pevného finančního základu nabízí fond překladatelům doplňkovou finanční podporu. Podle nových pravidel lze od 1. 1. 2015 zažádat o projektový grant, tedy o finanční podporu na dobu, kdy překladatel na překladu pracuje. Vztahuje se na překladatele, kteří zveřejnili v posledních čtyřech letech nejméně jeden literární překlad. O udělení grantu a jeho výši fond rozhoduje na základě vyjádření poradců, kteří hodnotí literární kvality předlohy, dále se bere ohled na kvalitu předchozích překladů žadatele a na dobu, kterou má překladatel pro práci k dispozici (to znamená, že expresní překládání fond nepodpoří). Překladatelé, kteří mají na kontě minimálně pět překladů, spadají do kategorie zkušených a jejich tarif činí 10 eurocentů za slovo, tarif pro začínající překladatele obnáší 8 eurocentů za slovo. V případě zvlášť náročných textů se tarif může zvýšit, navíc překladatel může získat finanční podporu i na psaní doslovu. O grant lze žádat průběžně, ale maximálně pro čtyři tituly ročně – fond o žádostech rozhoduje třikrát ročně.

I zavedený a zkušený překladatel tedy může vyjít s prázdnou, pokud poradci usoudí, že kniha, kterou chce překládat, není literárně na výši. Odbytý překlad ohrožuje udělení grantu pro příští překladatelský projekt. V knižním vydání je uvedeno, že překladatel získal projektový grant (tato podmínka bývá součástí překladatelské smlouvy), a fond vyžaduje jeden výtisk (i to obstarává obvykle nakladatel – není to sice jeho povinnost, ale je i v jeho zájmu, aby měl s literárním fondem dobré vztahy). K žádosti o grant překladatel přikládá daňový doklad za uplynulý rok. Kdo má pravidelný roční příjem vyšší než 45 000 eur, nemá na grant nárok. Pokud se zpětně ukáže, že překladatel tuto hranici v příslušném roce překročil, musí grant vrátit.

Kvalita překladů, zvyšování kvalifikace
Na kvalitu překladu se v Nizozemsku klade velký důraz. Kromě překladů do nizozemštiny mají oba literární fondy nizozemské jazykové oblasti (NLF a VFL) na starosti i překlady nizozemských, vlámských a fríských autorů do cizích jazyků a obshopodařují překladatelský dům v Amsterodamu a v Antverpách. Ve spolupráci s Odborným střediskem pro literární překlad (společný projekt Utrechtské univerzity a univerzity v belgické Lovani, financovaný Nizozemskou jazykovou unií) pořádají překladatelské dílny do nizozemštiny i z nizozemštiny, začínajícím překladatelům nabízejí mentoráty zkušených kolegů apod. V prosinci se konají každoroční „překladatelské dny“ pro nizozemské i zahraniční překladatele, zaměřené vždy na určité téma (např. viditelnost překladatele apod.). Fond také podporuje např. překladatelské turné po různých nizozemských knihkupectvích s názvem Vertalersgeluk (Překladatelské štěstí). Jeho účastníky jsou překladatelé titulů nominovaných na Cenu pro evropskou literaturu (Europese Literatuurprijs), která odměňuje autora (10 000 eur) a překladatele (2 500 eur) nejlepšího překladového románu za uplynulý rok. Vítanou formou finanční podpory jsou překladatelské ceny. NLF uděluje každoročně cenu v hodnotě 10 000 eur střídavě některému zahraničnímu překladateli z nizozemštiny nebo nizozemskému literárnímu překladateli z jiného jazyka. Kvalitu překladů do velkých jazyků fond stimuluje pomocí tří dvouletých cen (za nejlepší překlad do angličtiny, francouzštiny). Kromě toho se oba fondy účastní knižních veletrhů po celém světě a pořádají literární festivaly a další akce k propagaci nizozemsky psané literatury v cizině.

Podpora překladů z nizozemštiny 
Oba fondy přispívají zahraničním nakladatelům na překladatelské náklady (pro přesné podmínky viz příslušné webové stránky). Překladatelé z nizozemštiny, kteří žijí v Nizozemsku, mají navíc možnost zažádat o tzv. doplňkový honorář, jímž se nakladatelský honorář doplní maximálně na výši základního literárního překladatelského tarifu platného v Nizozemsku. Pro překladatele do češtiny to znamená, že se obvyklý český tarif zhruba zečtyřnásobí, ovšem v porovnání s nizozemskými kolegy podpořenými fondem vydělá překladatel do češtiny za stejnou práci maximálně 6,4 eurocentu za slovo proti 14,4 až 16,4 eurocentům za slovo pro literární překladatele do nizozemštiny.

Udělení stipendií a grantů je vázané na kvalitu překladu, ale současně tyto fondy a organizace nabízejí překladatelům nebo adeptům překladatelství dostatek možností, jak si zvýšit kvalifikaci. Jestliže překladatel těchto možností nedokáže využít, případně jestliže jich sice využívá, ale v jeho práci se to nijak neodráží, těžko se zlobit na fond, že odmítá honorovat nekvalitní práci. Fond na požádání poskytne motivaci poradců, která vedla k zamítnutí nebo snížení finančního příspěvku, ale o grant na zamítnutý titul nelze žádat podruhé.

A ještě závěrečná poznámka, relativizující poněkud růžový obrázek – ani jeden z nizozemských překladatelů z češtiny nepřekládá na plný úvazek, protože se překládáním české literatury neuživí. To však souvisí se situací v nakladatelstvích a na knižním trhu, což je zase jiná kapitola.

Bližší info (i v angličtině): NLF http://www.letterenfonds.nl/
VLF http://www.fondsvoordeletteren.be/
Expertise Centrum Literair Vertalen (v niz.) http://literairvertalen.org/
Překladatelský dům Amsterodam (i v angl.): http://www.vertalershuis.nl/
Překladatelský dům Antverpy (i v angl.): http://www.vfl.be/nl/content/122/vertalershuis.html

© Magda de Bruin-Hüblová 
Psáno pro bulletin Obce překladatelů, v zářijovém vydání 2006 vyšlo ve zkrácené verzi. Aktualizace v prosinci 2014.
Na iLiteratura.cz se souhlasem autorky

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 2921x

Inzerce