Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1

Flajšar, Jiří
Dějiny americké poezie 1

recenze beletrie zahraniční

Dějiny americké poezie status akademické publikace spíše nenaplňují, i když tak jistě na počátku byly zamýšleny.

Jiří Flajšar: Dějiny americké poezie, OFTIS, Ústí nad Orlicí 2006, 368 stran

Původních odborných publikací, jež by se týkaly americké literatury, není v České republice mnoho, tudíž každý nakladatelský počin v této oblasti je vždy přijímán se zvědavostí i určitými obavami. Kardinální otázkou je, zdali čeští literární vědci a historici dokáží držet krok s autory ve světě, jejichž knihy se v českém překladu od počátku devadesátých let objevují pomalu, ale s jistou pravidelností. Americká poezie a její dějiny jsou však i v tomto ohledu polem neoraným: kromě několika statí, uveřejněných v knihách či v časopisech a sbornících, neexistuje v češtině prakticky žádný ucelený přehled, jenž by čtenáři i studentovi poskytl vhled do problematiky. V tomto smyslu je třeba Dějiny americké poezie z pera olomouckého univerzitního učitele Jiřího Flajšara (*1975) přivítat.

Autor si dal za úkol zmapovat vývoj americké poezie od samých počátků až po naprostou současnost, což je úkol pro jednu práci nadmíru ambiciózní. Hned úvodem zmiňuje, že prvotním impulsem pro její vznik byl absolutní nedostatek jakýchkoli kritických zdrojů v české univerzitní historii. Jeho kniha má podle něj sloužit nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Hned předem je třeba říci, že druhé skupině budou Flajšarovy Dějiny vyhovovat lépe. Poučeným středoškolákům, vysokoškolským studentům -neamerikanistům, kteří se zajímají o poezii, i dalším, kteří by se jen chtěli dozvědět cosi o americké poezii, kniha nepochybně výborně poslouží: čtivým způsobem mapuje situaci v historii i současnosti a do českého kontextu uvádí nejedno doposud neznámé jméno.

Ovšem Flajšarovou ambicí byla odborná práce, určená především profesionálům, kteří americkou literaturu studují či vyučují. Svědčí o tom snaha o hojné citování ze zahraničních zdrojů, připojená obsáhlá bibliografie, poděkování desítkám lidí na univerzitách v ČR i v USA a a také grantová podpora. O lecčem svědčí samotný fakt, že knihu nevydalo olomoucké univerzitní nakladatelství, ale vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí, jež na svých webových stránkách uvádí, že se specializuje na regionální literaturu, a v dosavadním portfoliu figurují hlavně kalendáře, betlémy a vánoční a novoroční přání. Co se knih týče, OFTIS zatím vydalo všehochuť sahající od sebraných aforismů přes příručku o józe až po Slovníček spisové služby a archivnictví. Těžko říci, co autora vedlo k tomu, aby svou dlouholetou práci svěřil právě jim.

Daleko závažnější jsou však výhrady akademické. Flajšarova kniha v mnoha ohledech nesplňuje nároky kladené na odborné publikace. V prvé řadě je třeba knize vytknout, že nemá žádného recenzenta, lektora, jenž by text zkontroloval po profesionální stránce a opřipomínkoval jej. Na závěr sice autor zařadil obsáhlou bibliografii, avšak ta není členěna na primární a sekundární literaturu. Nadto sám autor přiznává, že do seznamu je přidána ještě literatura, jež „posloužila jako formální, argumentační a obsahové (sic!) inspirace, ačkoliv z ní přímo citováno není“ (s. 327). Nabízí se otázka, proč ji tedy autor vůbec uváděl. Aby dokázal svou erudici? Nebo aby čtenáři poskytnul jakýsi seznam další doporučené literatury? Ani jedna z těchto teorií výskyt těchto děl v bibliografii dostatečně neospravedlňuje. Bibliografické zmatení pak završuje obsáhlý výčet Flajšarovy publikační činnosti, v níž čestné místo zaujímá šest hesel pro The Greenwood Encyclopedia of American Poets and Poetry, na něž je autor právem hrdý. Odhlédnuto od toho, že samotná hesla nehrají v textu žádnou citační úlohu, exkluzivní dojem poněkud kazí zmínka o článcích pro časopisy Host a Tvar, jejichž význam se s ostatními uvedenými díly nedá příliš srovnávat.

Avšak k samotnému textu. Hned zprvu čtenáře zarazí značná disproporce mezi délkou textu, jenž je věnován historii americké poezie od samých počátků až do roku 1945 (zaujímá pouhých 30 stran z celkových 370), a obdobím od konce druhé světové války do dneška. Při takovém rozsahu samozřejmě nelze uvažovat o akademickém textu – kapitola spíše připomíná stručný přehled jmen a nejdůležitějších děl. Kniha tedy prakticky začíná až druhou kapitolou, ta první slouží snad jen k tomu, aby mohla být publikace nazvána souhrnně dějinami americké poezie, a nikoliv historií americké poezie 2. poloviny 20. století. Nadto je tento přehled založen prakticky na jediném zdroji – klasické příručce Od puritanismu k postmodernismu Richarda Rulanda a Malcolma Bradburyho.

Diskutabilní je též dělení jednotlivých kapitol. Autora vedla chvályhodná snaha pokusit se definovat jednotlivé směry v moderní americké poezii, čímž se ovšem leckdy sám dostává do úzkých. Tak například tvorba amerických básnířek Sylvie Plathové a Anne Sextonové je podrobně rozebírána v šesté kapitole, věnované konfesijní poezii, avšak v deváté kapitole, jež rozebírá tvorbu ženských autorek (a kde tedy čtenář očekává i Plathovou a Sextonovou), je o obou už jen zmínka. Z hlediska stavby textu je to pochopitelné, přehlednosti textu to však škodí.

Ve snaze o co možná nejakademičtější tón se autor snadno dopouští zbytečných citací. Například na straně 40 se dočteme, že „básně akademických formalistů mohou být ‚vskutku působivé‘“; na straně 43 zas autor cituje jiný zdroj, jenž tvrdí, že „[Randall Jarrel byl] vzhledem ke své přísnosti ... považován za autoritu“. Nic proti citacím cizích zdrojů, ale měly by přinášet hodnotnou informaci, což se ve dvou výše uvedených případech rozhodně nestalo. A dále: ve snaze o zavedení české terminologie (což je jinak dobře) zavádí Flajšar nezvyklé novotvary. Na straně 46 tak nalezneme termín „obstarožní poezie“ (square poetry), na straně 55 zase zvláštní spojení „americká poezie volnoveršové konfese“. A tak by se dalo pokračovat.

A konečně: autorovi se často text vymkne z rukou a žije vlastním životem. Jinak by se nemohlo stát, že zmíněného Randalla Jarrela na jedné straně jmenuje jako prvního představitele akademického formalismu, aby o pár řádek později dodal, že „Jarrel byl zařazen do této kapitoly spíše díky své generační spřízněnosti s ostatními autory“. Opět je třeba žehrat na absenci lektora, jenž by takové snadno přehlédnutelné protimluvy při redakci textu odstranil.

Jak už bylo řečeno, Dějiny americké poezie status akademické publikace spíše nenaplňují, i když tak jistě na počátku byly zamýšleny. Koneckonců, autor publikaci prezentuje jako hlavní publikační výstup grantového projektu GA ČR, kniha by tedy měla splňovat nároky kladené na výsledky takové podpory. Akademická obec si tak na opravdové Dějiny bude muset ještě nějakou dobu počkat.

 

 

© © Richard Olehla

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 93 čtenářů.

Diskuse

Vložil: burunduk, 30.03.2007 14:20
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Ta recenze Petra Onufera na Flajšarovu knihu je tady: revolverrevue.cz/?q=node/576
Vložil: Ladislav Nagy, 29.03.2007 20:33
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Ad Turdus M: Ano, je dobré hodnotit text jako text. To taky ostatně Onufer v té recenzi dělá. Že zmíní grant? Ona by ta recenze byla stejně přesvědčivá, i kdyby ho nezmínil, ba ani kdyby nezmínil jméno autora. Stačí, co cituje. A to mluví samo za sebe. Bohužel. Kdo to nevidí, tomu není pomoci.
Vložil: Marek Vajchr, 29.03.2007 18:53
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Několik úryvků ze zmiňovaného článku Petra Onufera je na webu RR.
Vložil: Daniel Soukup, 28.03.2007 01:20
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
PS: Ale odbíháme od podstaty. Četl jste "Dějiny americké poezie"? Připadají Vám dobré? Jsou ty negativní recenze podle Vás v něčem nebo ve všem nepodložené?
Vložil: Daniel Soukup, 28.03.2007 01:12
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Ad údajná bulvárnost biografických poznámek o autorovi: názor Vám neberu, jen si prosím uvědomte, že v tom případě odmítáte celou tradici osobnostního pojetí kritiky (Šalda, Václav Černý…). Ad dlaždičky: Váš příměr je zavádějící. Mě – jako Vás – taky nezajímá, kolik autor knihy „vypil při výrobě piva,... kolik měl milenek a jestli jezdí do Bulharska za grantové peníze“ (pokud to není z grantu na knihu). Ale zajímá mě – u knihy i u dlaždičky – spojitost mezi vstupem (vynaložené finanční prostředky) a výstupem (kvalita knihy či dlaždičky). Ad hodnocení „anonymního“ díla jakožto ideál: neberu Vám právo kontemplovat dlaždičky či knihy jako izolované artefakty. Vy ale prosím zase neberte ostatním právo kriticky se zajímat i o kontextuální záležitosti a mít odlišný názor na to, co je „podstata“ a co „zbytečnost“.
Vložil: Turdus M., 27.03.2007 17:39
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
A do prčic, robot už to ví....;-))
Vložil: Banán, 27.03.2007 16:00
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Ja myslel,že dní v týdnu je sedm a sedum akorat trpaslíků.Jinak s vámi Turdusi naprosto souhlasím...
Vložil: Turdus M., 27.03.2007 08:57
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
A není legitimní používat slovo legitimní ;-)) Jinak s vámi samozřejmě nesouhlasím. Do recenze tyhle poznámky, o grantu, o mecenáši, atd, prostě nepatří. Stejně jako do ní nepatří biografické poznámky o autorovi, ty by měly být maximálně pod čarou a ještě lépe snad někde v bulváru, k tomu účelu tu... bulvár máme. Stejně jako mě nezajímá u koupelnové dlaždičky, kolik výrobce a designér koupelnových dlaždiček vypil při výrobě piva, kolik měl milenek a jestli jezdí do Bulharska za grantové peníze, totéž mě nezajímá (v rámci hodnocení dlaždičky či knihy) u pisatele. Že se to nedá srovnávat? Ale dá, jde o princip soutředění se na podstatu a abstrahování zbytečností. A poctivost při hodnocení, neovlivněnou "vnějšími" zásahy. Optimální by bylo, kdyby recenzent hodnotil dílo anonymní, pro recenzenta by byl k dispozici prostý výtisk bez jakýchkoliv autorských údajů. Že utopie? Možná, ale tomuto principu by se měl recenzent, kritik, hodnotitel co nejpoctivěji přibližovat. A dní v týdnu je sedum, ale to robot neví, tak psst ;-))
Vložil: Daniel Soukup, 26.03.2007 23:57
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Anebo věty jako: "Mluvčím básně je vepř, jenž očekává svou porážku, což mu umožňuje zblízka kritizovat konformitu americké společnosti." (s. 272) Ta kniha je skutečně strašná. A ještě něco: není legitimní nepodloženě obviňovat všechny, kdo se třeba jen zmíní o výši uděleného grantu, ze závistivosti.... Legitimní (a záslužné) naopak - obecně vzato - je, když recenzent posuzuje vedle kvality knihy i efektivitu vynaložených veřejných prostředků (pokud jsou jeho skutečné pohnutky nízké, nechť je ten, kdo má důkazy, odhalí). Věda a kultura přece nestojí ve vzduchoprázdnu; způsob jejich financování se velmi podstatně podílí na jejich podobě, proto je namístě ho kriticky sledovat.
Vložil: Petr Onufer, 26.03.2007 13:39
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Pěkné :-) Ale stejně si myslím, že všechny zúčastněné spíš tíží na duši Flajšarovy věty typu: "Jestliže Wilbur se pro beatniky a konfesijní básníky během 50. let stal typickým příkladem literárního konzervativce, jehož ,obstarožní‘ (square) poezie zaspala dobu převratných kulturních i literárních změn... (aby se od počátku 80. let překvapivě opět stala vzorem pro generaci nových formalistů), je nutno si uvědomit, že i precizní formalista Wilburova formátu v pozdější tvorbě svůj výraz rozšířil o osobněji laděnou lyriku s absencí rýmového schématu." (J. Flajšar, Dějiny americké poezie); případně "Zbývající kapitoly 18 až 22 přináší [sic] jinam nezařaditelné fenomény některých vybraných témat v americké poezii, jež z různých důvodů nebylo možné zařadit do předchozích kapitol." (ibid.)
Vložil: Turdus M., 26.03.2007 13:03
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Zdá se tedy, že nakonec všechny nejvíce tíží na duši onen grantík, který otloukaný Jiří F. na svoji práci získal? Pavouček nadhledu se nám třepotavě směje a dál nás s chutí obestírá vlákny své pavučiny závisti. A daří se mu, daří ;-)
Vložil: Petr Onufer, 26.03.2007 11:34
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Pro pana Horáka: Pisatelé recenzí na knihu Jiřího Flajšara by autora "nejraději ukřižovali"? Z důvodů zavánějících "snad osobními antipatiemi"? A jinak "Vám neznámých"? Inu, milý pane, stačí si opus přečíst: ta kniha je mimořádně nepovedená -- a to je snad důvod dostatečný, nemyslíte? (Buďme diskrétní... a nechme stranou ten štědrý grant, který na knihu Flajšar dostal od GA ČR, tj. státní instituce, disponující penězi z mých i Vašich daní). Co se těch "osobních antipatií" týče: nikdy jsem pana Flajšara neviděl, povrchně jsem zaregistroval jeho jméno v časopise Host, a existence jeho osoby je mi naprosto lhostejná. Svou recenzi pro Revolver Revue (mimochodem, už vyšla: RR 66/2007, přeju příjemné čtení) jsem Viktoru Janišovi přeposlal emailem, jelikož ho téma zajímalo - není na tom nic výjimečného, přátelé si navzájem dávají číst své texty celkem běžně. "Uvést v světlo světa přímo nové Dějiny americké poezie", jak s takovou elegancí říkáte, si netroufám: ostatně, kam vede přespřílišná troufalost a absence základní soudnosti, dosti názorně dokládají právě Dějiny Flajšarovy. (Pane Horáku, četl jste je doopravdy? A ještě jeden dotaz ad hominem: jak přesně to myslíte, když říkáte, že se "sám považujete za odbornou veřejnost"?) V dokonalé úctě, Petr Onufer
Vložil: jovanka šotolová, 13.03.2007 22:24
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Petru Horákovi: na postupu redaktora Richarda Olehly nevidím nic "proaktivního". Jde o běžnou snahu stránek iliteratura.cz uvádět více pohledů na určitou knihu, téma apod., nabízet širší kontext než jen názor jednoho - našeho - recenzenta. Reakce v diskusi jsou živelné, neobjednané, nezávislé. Pouze... vulgarity mažu - snad nemusím vysvětlovat proč. Vaši reakci ze 7.3. jsem považovala za váš názor, na který máte právo. Omlouvám se, že zůstal bez předchozího kontextu, což byly skutečně jen vulgární, bezobsažné exklamace. Kdybyste náhodou svou představu o tomto webu chtěl poopravit, dejte vědět, zmíněné sdělení na vaši žádost vymažu.
Vložil: Petr Horák, 13.03.2007 14:13
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Reakce na příspěvky Viktora Janiše z 9.3.2007 a Richarda Olehly z 11.3.2007 : Je záviděníhodné, pane Janiši, že máte možnost si na rozdíl od nás ostatních přečíst a komentovat dvacetistránkovou recenzi ještě před uveřejněním, škoda jen, že někdo z Vašich přátel nenalezne čas namísto psaní rozsáhlých... kritických textů uvést v světlo světa přímo nové Dějiny americké poezie. Rád si nicméně tuto recenzi také přečtu. Je záslužné, pane Olehlo, že proaktivně uveřejňujete na tomto webu recenze všech recenzentů, kteří k tomu dají svůj souhlas. Z více argumentů i poloargumentů v dosud uveřejněných recenzích a diskuzi na tomto webu (když pominu ty vulgární, na které jsem reagoval 7.3.2007, a které byly později z webu odstraněny) mám bohužel neodbytný pocit, že by pisatelé nejraději autora Dějin americké poezie ukřižovali z důvodů mně dostatečně neznámých, zavánějících snad dokonce osobními antipatiemi. To mi nepřijde jako důstojný a poctivý přístup nejen k tomuto, nýbrž obecně k jakémukoli literárnímu dílu.
Vložil: Richard Olehla, 11.03.2007 03:19
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Jakožto redaktor slibuji, že rádi publikujeme recenzi Dr. Jelínkové na tomto webu, pokud nám bude poskytnuta. RO
Vložil: Daniel Soukup, 11.03.2007 01:01
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Ve Tvaru teď vyšla první recenze, která vyznívá spíš kladně, nicméně její autorkou je Ema Jelínková - podle všeho (nejde-li o shodu jmen) kolegyně Jiřího Flajšara z olomoucké anglistiky. To mi tedy připadá dost podivné.
Vložil: Viktor Janiš, 09.03.2007 19:25
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Petru Horákovi: považujete-li Richardovu recenzi za "mimořádně povrchní", budete si muset počkat na bezmála dvacetistránkovou recenzi od Petra Onufera, která vyjde v Revolver Revue. Pokud mohu posoudit, je mimořádně dobře vyargumentovaná a - jaké to překvapení - tuze kritická. To máme A2, LN, Iliteratura,... Revolver Revue... kolik dalších článků ještě bude potřeba, abyste uznal, že za víc než půlmilionový grant by česká veřejnost měla dostat podstatně kvalitnější práci?
Vložil: Petr Horak, 07.03.2007 13:33
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Uveřejněné vulgarity v diskusních příspěvcích pouze podtrhují úroveň tohoto webu.
Vložil: Petr Horak, 27.02.2007 17:17
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Přečetl jsem si Dějiny americké poezie a celkově považuji tento průřez americkou poezií za přínosný pro laika i odbornou veřejnost, za kterou se sám považuji. Oceňuji rozsah a členění textu, o americké poezii v českém jazyce dosud žádný ucelený přehled nevyšel. Recenzi pana Olehly považuji v daném kontextu... za mimořádně povrchní, nepostihuje hlavní význam díla, kterým jsou souhrnné dějiny americké poezie, nikoliv několik recenzentem nalezených a navíc nepříliš věrohodně vykreslených formálních nedostatků.
Vložil: Jan Vaněk jr., 12.02.2007 12:33
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
Á, už je přidána, díky; v sobotu to strhali i v Orientaci Lidových novin: Ubíjející psaní o americké poezii
Vložil: Capodistria , 05.02.2007 22:57
Flajšar, Jiří: Dějiny americké poezie 1
To je tedy dosti mírná recenze. V A2 vyšla mnohem drsnější. Tahle nabubřelá slátanina typa, co nedokáže napsat kloudnou českou větu, neměla nikdy vyjít. Aspoň vidíme, na co jdou grantové peníze.
Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

30%autor článku   51%čtenáři

zhlédnuto 3234x

štítky k článku

Inzerce