O projektu iLiteratura.cz

FAQ: problémy se zobrazením stránek - návštěvnost - vyhledávání - hodnocení

(For english version go to the bottom of the page)

Internetový literární časopis iLiteratura.cz vznikl v letech 2000 až 2002, je to projekt nezávislý a neziskový. Má dvě stěžejní oblasti působnosti:
- funguje jako tradiční literární časopis – podchycuje a komentuje aktuální stav knižní nabídky v ČR a v zahraničí,
- slouží jako rozsáhlý archiv a hodnotný zdroj informací - bohatý archiv obsahuje přes 8000 textů.

Časopis se literatuře věnuje z různých úhlů a snaží se ji představovat tak, aby byl zajímavým zdrojem informací pro odbornou i laickou veřejnost.
iLiteratura.cz poskytuje informace o české a zahraniční literatuře, zaměřuje se na kritiku původních českých děl a českých překladů ze zahraničních literatur a komentuje i zahraniční díla česky dosud nevydaná. Je zacílena zejména na současnou literaturu, snaží se podchycovat její rozmanitost: sledovat rozdíly na literárních scénách jednotlivých zemí či oblastí, ale zároveň i naznačovat styčné body a společné problémy kulturních obcí celého světa. Představuje naše i cizí autory a také literární ceny, festivaly, veletrhy apod.

Jako jediný z českých literárních projektů se iLiteratura.cz soustavně věnuje literaturám mnoha jazykových oblastí včetně menšinových. Portál je strukturován do čtyř desítek sekcí, které jsou vymezeny převážně podle jazyka dané literatury (či jinak, zejména žánrově: antická literatura, dětská literatura, non fiction, filmové adaptace literárních děl ap.) a aktualizovány s ohledem na vytížení dané oblasti na našem knižním trhu.

Časopis iLiteratura.cz je moderní variantou tradičních literárních a kulturních periodik, publikuje obdobně pojaté články, nabízí je ale v jiném prostředí a nesrovnatelně větším množství: je ekologický, interaktivní, schopný pohotově reagovat.

Sledovanost: (například v lednu 2015) 61 357 návštěv, 41 631 uživatelů, 155 854 načtených stránek, tj. průměrná denní návštěvnost 1980 návštěv, 1342 uživatelů, 5027 načtených stránek. (Údaje z nezávislého sledování přes Google Analytics.)

Podrobně o sledovanosti a financování projektu.

ISSN 1214-309X

Projekt www.iliteratura.cz zajišťuje Sdružení pro iliteraturu - viz Kontakt.

 

další aktivity Sdružení pro iliteraturu

Připravujeme pořad Knižní servis pro Radio 1.

Dílčí pojekty:
v roce 2014 a 2015 - literární tvorba amerických autorů po roce 2010 a charakteristika její recepce prostřednictvím českých překladů
v roce 2013 a 2014 - mapování současné švýcarské literatury a jejího obrazu v českých překladech.

V roce 2006
- "Polská" sekce literatura.cz se podílela na zajišťování literárních pořadů pro Radio Polského institutu v Praze.
- Ve spolupráci s nakladatelstvím Gutenberg jsme vydali sborník Literatura v Evropě 2005.

V roce 2005
- "Polská" sekce literatura.cz se podílela na zajišťování literárních pořadů pro Radio Polského institutu v Praze.
- Občanské sdružení pro iliteraturu zajišťovalo také dva pořady pro Literární festival veletrhu Svět knihy Praha 2005 - Český pohled na slovanské literatury a Česká literatura ve světě.
- Ve spolupráci s nakladatelstvím Gutenberg jsme vydali sborník Literatura ve světě 2004.

V roce 2004
- Ve spolupráci s nakladatelstvím Gutenberg jsme vydali sborník Literatura ve světě 03.
- Zahájili jsme projekt knihotoč.

V roce 2003
- Vydali jsme "papírovu" ročenku iLITERATURA 2002

 

about iLiteratura.cz

The online literary magazine, iLiteratura.cz, was founded twelve years ago as an independent and non-profit project. iLiteratura.cz has two main goals:
- it functions as a traditional literary magazine, capturing and commenting upon the current book market both in the Czech Republic and abroad;
- it serves as a valuable source of information and an extensive archive, currently comprising over 8000 texts.

The magazine explores literature from different angles and attempts to present it in a way that would make it an interesting source of information for both literary professionals and the general public.

iLiteratura.cz provides information on Czech as well as foreign literatures. The project offers reviews of both original Czech books and Czech translations from foreign literatures, and also comments on foreign books which have not yet been translated into Czech. It focuses primarily on current literature and strives to capture the diversity and differences of literary scenes on national and supranational bases. Additionaly, iliteratura.cz attempts to identify similarities and common problems amongst different cultural communities around the world. It presents both Czech and foreign authors, and updates readers on literary prizes, festivals, book fairs etc.

iLiteratura.cz is the only Czech literary project that systematically follows literatures of many major and minor language areas. The portal is divided into approximately forty sections, based mainly on the language or literary genres (e. g. classical literature, children’s literature, nonfiction, movie adaptations of literary works). Each section is updated according to new releases at the current Czech book market.

iLiteratura.cz is a modern alternative to traditional literary and cultural journals. It publishes articles in a similar fashion but in a different setting and in a vastly larger quantity. It is ecological, interactive, and nimble in regards to current literary happenings.

ISSN 1214-309X

iLiteratura.cz is overseen by the Association for iLiteratura.cz – see the contact information.

 

 

other activities of the Association for iLiteratura.cz

2006
The Polish section of iLiteratura.cz participated in the preparation of literary programs for the Polish Institute Radio in Prague.
We publishesd the Literatura v Evropě 2005 (Literature in Europe 2005) volume in collaboration with the Gutenberg publishing house.

2005
The Polish section of iLiteratura.cz participated in the preparation of literary programs for the Polish Institute Radio in Prague.
The Association for iLiteratura.cz also prepared two programs for the Literary Festival and Book World Prague 2005: Czech Perspective on Slavic Literatures and Czech Literature Abroad.
We published the Literatura ve světě 2004 (Literature in the World 2004) volume in collaboration with the Gutenberg publishing house.

2004
We published the Literatura ve světě 2003 (Literature in the World 2003) volume in collaboration with the Gutenberg publishing house.
We initiated the bookcrossing project knihotoc.cz.

2003
We published the iLITERATURA 2002 Yearbook in printed form.