Spisovatelé

Martin C. Putna

Zobrazení:
Putna, Martin C.: Spiritualita Václava Havla. České a americké...
Autor článku: Jan Lukavec - 12. 1. 2010
recenze
Jako katolík Putna nemůže nezmínit Havlův vztah ke katolictví, podle něj Havel nechová vůči katolicismu onen typ „bazálního“ odporu, který byl typický pro jeho předchůdce. Sympatické je, že si autor zároveň je vědomý vzájemných odlišností a že se nesnaží Havla si duchovně „přivlastnit“. A i když bylo jeho téma obtížně uchopitelné, to, co se na něm vůbec dá pojmenovat, pojmenoval citlivě a s velkou erudicí.
Putna, Martin C.: Spiritualita Václava Havla. České a americké...
Autor článku: Martin C. Putna - 12. 1. 2010
ukázka
Oblouk reflexe Havlovy spirituality lze uzavřít shrnutím: Hlavní linie, do které toto myšlení patří, je tradice světonázorového i žánrového „pomezí“, kterou v českém prostředí kanonizoval T. G. Masaryk.
Putna, Martin C.: Obrazy z kulturních dějin americké religiozity...
Autor článku: Jan Lukavec - 21. 5. 2010
recenze
„Amerika je nejšťastnější zemí, ne snad v nějakém idylickém neb utopickém smyslu, ale tím, že schopnosti k přičinlivosti poskytuje nejrozsáhlejší pole“. Tento dávný výrok konzervativního historika a novináře Jakuba Malého (1811 – 1855) dokládá, že tak jako v celé Evropě...
Putna, Martin C.: Obrazy z kulturních dějin americké religiozity
Autor článku: Martin C. Putna - 21. 5. 2010
ukázka
Sociolog náboženství Alan Wolfe v knize The Transformation of American Religion. How We Actually Live Our Faith (Proměna amerického náboženství. Jak skutečně žijeme svou víru, 2003) na základě rozsáhlého výzkum, prováděného mezi katolíky, protestanty z tradičních církví, návštěvníky „velekostelů“ i Židy...
Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918–1945 (in MF)
Autor článku: Jan Lukavec - 11. 7. 2010
recenze
Letos 9. června představil literární historik a kritik, překladatel, moderátor, pedagog a od roku 2008 ředitel Knihovny Václava Havla Martin C. Putna v refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze a za přítomnosti arcibiskupa Dominika Duky druhý díl svých dějin katolické literatury Česká katolická literatura 1918-1945.
Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918–1945
Autor článku: Martin C. Putna - 11. 7. 2010
ukázka
Na začátku monografie Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918 (1998) byla provedena definice fenoménu, který lze v moderní evropské kultuře nazývat „katolickou literaturou“. Nejde o definici literárněteoretickou a estetickou, nýbrž o definici literárněhistorickou, respektive kulturněhistorickou a literárněsociologickou: „Katolická literatura“ je uměleckým a/nebo propagačním sebevýrazem katolického milieu neboli specifického segmentu společnosti...
Putna, Martin C.: Václav Havel: duchovní portrét v rámu české...
Autor článku: Jan Lukavec - 14. 8. 2011
recenze
90%
Tříleté období, kdy byl Martin C. Putna ředitelem Knihovny Václava Havla, završil tento literární historik knihou Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Jde nepochybně o dílo významné už proto, že pojednává o osobnosti V. Havla, kterou zná v Čechách skutečně každý a každý má na ni nějaký názor.
Putna, Martin C.: Křesťanství a homosexualita. Pokusy o integraci...
Autor článku: Jan Lukavec - 14. 10. 2012
recenze
70%
V českém prostředí, které je vůči homosexuálům relativně tolerantní, se může zdát, že kniha řeší problém, který u nás zajímá jen málokoho. Putna ale předvídá, že v příštích letech bude kulturní válka mezi křesťanstvím a homosexualitou ovlivňovat české země „více, než tomu bylo dosud“. Těžko říct, jak tomu bude doopravdy.
Bedřich, Martin; Putna, Martin C.: Vždycky v menšině
Autor článku: Jan Lukavec - 24. 11. 2013
recenze
80%
Kniha je svědectvím o statečném, citlivém a nadmíru vzdělaném muži, jehož názory a postoje mnohé iritují, ale jiné podněcují k přemýšlení nebo jim dodávají odvahu. Jak to u skutečného univerzitního profesora má být.
Bedřich, Martin; Putna, Martin C.: Vždycky v menšině
Autor článku: Martin C. Putna - 3. 12. 2013
ukázka
Následující část našeho povídání bych rád věnoval fenoménu míst. Vedle toho, že se při výkladu osobností zabýváš jejich duchovní genealogií, jak jsme o tom dosud mluvili, je totiž nahlížíš i prizmatem místa, kde žily a tvořily. Co pro tebe tedy místo ve vztahu k osobnosti, jako klíč k ní, znamená?
Kollár, Ján; Putna, Martin C.: Slávy dcera. Báseň lyricko-epická...
Autor článku: Martin C. Putna - 26. 5. 2014
ukázka
Kollárova Slávy dcera je mrtva. Je snad nejmrtvější ze všech děl, která byla v češtině napsána. Leží jako obludný kadávr, jako bludný balvan v dějinách české kultury. Sice se stále stává, že ji někdo znovu vydá, jako by si mrtvolného puchu nevšiml. Najde se však někdo, kdo ji také doopravdy čte?
Kollár, Ján; Putna, Martin C.: Slávy dcera. Báseň lyricko-epická...
Autor článku: Eva Stehlíková - 19. 8. 2014
recenze
Nejsem si jista, zda je Slávy dcera nejmrtvější ze všech děl, která byla v češtině napsána, jak tvrdí Martin Putna, který podnikl neskutečný pokus vrátit je do oběhu alespoň jako zajímavý dokument slynoucí jazykovou bizarností. V každém případě právě on způsobil, že tohle mrtvé opus přečteme už ze zvědavosti, co v něm Putna našel zajímavého.
Putna, Martin C.: Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity
Autor článku: Jan Lukavec - 6. 2. 2015
recenze
70%
Z jakého důvodu se kníže Vladimír, jehož lákalo mnohoženství, nakonec nepřiklonil k islámu? A co mají společného „jurodiví“ a skupina Pussy Riot? Odpovědi na tyto otázky čtenář najde v nové Putnově knize. Jednotlivé významné události se v ní opakovaně vracejí, vždy nově nasvíceny. Jeho líčení kulturně-náboženských dějin Ruska je mnohovrstevnaté, ale rovněž vášnivé a osobně zaujaté.
Putna, Martin C.: Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity
Autor článku: Martin C. Putna - 6. 2. 2015
ukázka
S rozkladem komunistického režimu na sklonku osmdesátých let začíná v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a na celém území bývalého impéria současnost.
Putna, Martin C.: Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity...
31. 3. 2015
recenze
Chcete pochopit Rusko? Přemýšlejte o Čingischánově Mongolsku. Mongolové přeťali spojení Ruska s Evropou právě v době, kdy se začala mohutně vyvíjet evropská kultura a vzdělanost. Fatální důsledky tohoto dávného rozštěpení nás pronásledují dodnes a jsou jedním z důvodů současného otevřeného střetu mezi Ruskem a Západem. Ale pokud by čtenáře geopolitika a poněkud krvavá přítomnost nezajímala, užije si tuto knihu jako fascinující přehlídku ruských dějin, jež jsou s kulturou a náboženstvím propojeny
Hlaváček, Petr; Bělohradský, Václav; Putna, Martin C.; Romancov,...
Autor článku: Jan Lukavec - 27. 8. 2016
recenze
70%
Publikace nezastírá, že hranice Západu vnímají obyvatelé různých oblastí odlišně a že i představa Okcidentu je konstrukt či hybrid. Je ale chvalitebné, že autoři nezůstali jen u dekonstruování, ale dokázali se ve své většině k Západu jako k čemusi hodnotnému přihlásit. Je to aktuální manifestace, neboť naše přináležitost k západní civilizaci není samozřejmá a jednou provždy daná.
Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1945–1989
Autor článku: Jan Lukavec - 10. 2. 2018
recenze
70%
Po čtvrtstoletí dokončil literární historik Martin C. Putna své dějiny české katolické literatury, nepřehlédnutelné dílo, s nímž se bude muset vyrovnat každý badatel s podobně zacíleným tématem a každý, koho zajímají nedávné kulturní dějiny naší země. Je třeba ocenit také autorovu nemilosrdnou otevřenost, s níž píše o církvi, k níž se stále hlásí, i sebekritické pasáže.
Putna, Martin C.: Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (in...
Autor článku: Jan Lukavec - 12. 5. 2018
recenze
80%
Po Americe a Rusku přistoupil Martin C. Putna ke kulturním dějinám Střední Evropy, již líčí především jako území překrývajících se kulturních a náboženských vlivů, kde žádnou z kultur nelze vnímat autonomně.
Čapek, Karel; Putna, Martin C. (ed.): Skoro modlitby
Autor článku: Jan Lukavec - 24. 12. 2020
recenze
70%
Modlitba k městu, pobožná zvířata, skrytá mystika, postavy podobající se Kristu a přejímající jeho roli, to vše M. C. Putna nachází v tvorbě Karla Čapka. Vykládá ji v kontextu pozdějšího vývoje křesťanské teologie i s ohledem na to, v čem může být Čapkova „plachá zbožnost“ a jeho důraz na obecnější antropologické konstanty aktuální dnes.

Knihy autora

 Spiritualita Václava Havla

Spiritualita Václava Havla

ISBN: 978-80-903518-6-8
Křesťanství a homosexualita

Křesťanství a homosexualita

ISBN: 978-80-7215-434-0
Vždycky v menšině

Vždycky v menšině

ISBN: 978-80-262-0510-4
Skoro modlitby

Skoro modlitby

ISBN: 978-80-87282-58-8