Hlasy nezdolných žen

Hlasy nezdolných žen

Samar Jazbik: Hlasy nezdolných žen. Přel. Petr Felčer, N media a. s., Praha, 2022, 248 s.