Já a Kaminski

Já a Kaminski

Daniel Kehlmann: Ich und Kaminski. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2003, 174 s.