Liga výjimečných II

Liga výjimečných II

Alan Moore: Liga výjimečných II. Přel. Viktor Janiš, BB/art, Praha, 2004, 226 s.