Dívka, která nemluvila

Dívka, která nemluvila

Krisztina Tóthová: Dívka, která nemluvila. Přel. Eleonora Hamar, Baobab, Praha, 2018, 55 s.