RP

Radoslav Passia

Škola umeleckých remesiel (ŠUR) bola prvou modernou vzdelávacou inštitúciou umeleckopriemyselného typu na Slovensku a jej aktivity mali vo svojich časoch širokú odozvu doma aj v zahraničí. Kniha I. Mojžišovej mapuje prípravy na vznik školy, jej praktické fungovanie, pedagogické postupy a jej myšlienkové dedičstvo.