IB

Ivo T. Budil

Pro raně novověký svět, vytvořený evropským „výpadem do neznáma“ koncem patnáctého století, byla příznačná strategická rovnováha uvnitř Západu (mezi protestantismem a katolicismem) a vně Západu (mezi evropskými a asijskými mocnostmi). V devatenáctém století byl tento stav v důsledku hypertrofie západní ekonomické a vojenské moci fatálně narušen. Po roce 1815 přestala být Francie definitivně arbitrem kontinentálního politického uspořádání, což umožnilo (v rozporu s Richelieuovou definicí „francou

Rasová imaginace, spočívající v přesvědčení, že se lidé na základě vnějších tělesných znaků člení do odlišných skupin, představuje jeden z řady symbolických systémů, jejichž prostřednictvím se lidstvo snaží porozumět vnějšímu světu a vlastnímu nitru. Na rozdíl od jiných, dnes zcela zapomenutých věrouk se rasová ideologie stala v historicky nedávné době nesmírně mobilizující a sugestivní silou.

Pravděpodobně největší nedorozumění se týká Gobineauova vztahu k náboženství. Podle rozšířeného stereotypu, že konzervativní kritik Francouzské revoluce musí být zároveň ortodoxním katolíkem, byl Gobineau spojován s bigotním katolicismem. Zapomínalo se na to, že...

Mladý Gobineau obdivoval Orient jako místo moudrosti a sféru, která mu umožňovala se povznést nad deprimující strádání v Paříži. V této fascinaci Východem nebyl rozhodně osamocený.