Literární překládání v Nizozemsku
Literární překládání v Nizozemsku

Literární překládání v Nizozemsku

Literární překladatelé do nizozemštiny a z nizozemštiny mají velkou oporu v příslušných literárních fondech (nizozemském a vlámském). Fondy usilují o zlepšení jejich pozice různými způsoby: přímou finanční podporou, udělováním překladatelských cen, ale i nabídkou možností, jak se zdokonalit v oboru. Aktualizovaný text ze zářijového čísla bulletinu OP z roku 2006.

Nizozemští překladatelé mají v porovnání s kolegy v mnoha jiných evropských zemích poměrně příznivé pracovní podmínky. Společně se spisovateli spadají pod nizozemský literární fond < href="https://www.letterenfonds.nl/en/">NLF (přičemž o překladatele do nizozemštiny žijící v Belgii, o propagaci vlámské literatury v cizině a podporu jejích překladatelů se stará vlámský fond Flanders Literature / Literatuur Vlaanderen).

Honorář

Základní honorář za překlad je v podstatě jednotný. Zájmová organizace vydavatelů (GAU) a Autorský svaz (Auteursbond) stanoví každoročně minimální tarif za slovo pro překlad literárních textů do nizozemštiny a fríštiny, jehož výše je směrodatná i pro práci fondu (zároveň sestavují tyto organizace i vzorovou smlouvu, kterou většina nakladatelů s povděkem používá). V roce 2022 činí 7 eurocentů za slovo (podle přepočtu NLF to odpovídá zhruba 700 Kč/NS, tarif se v zásadě zvyšuje každý rok o desetinu eurocentu). Nakladatelé tuto hranici bez reptání respektují. Přesto je tu ještě pojistné opatření – fond finančně podporuje pouze překlady, kde tarif odpovídá této minimální smluvené hranici. (Příklad z praxe: překladatel uzavřel koncem roku smlouvu na překlad podle momentálně platného tarifu, ale termín žádostí o příspěvek fondu byl po Novém roce; fond poukázal na změnu tarifu, nakladatelství uzavřelo s překladatelem novou smlouvu podle zvýšeného tarifu, protože jinak by překladateli nárok na příspěvek fondu zanikl).

Projektový grant

Kromě tohoto pevného finančního základu nabízí fond překladatelům doplňkovou finanční podporu. Lze zažádat o projektový grant (dříve „pracovní stipendium“), tedy o podporu na dobu, kdy překladatel na překladu pracuje. Vztahuje se na překladatele, kteří zveřejnili v posledních čtyřech letech nejméně jeden literární překlad. O udělení grantu a jeho výši fond rozhoduje na základě vyjádření poradců, kteří hodnotí literární kvality předlohy, dále se bere ohled na kvalitu předchozích překladů žadatele, na obtížnost překladu a případné zvýšené časové nároky při práci na překladu. Překladatelé, kteří mají na kontě minimálně pět překladů, spadají do kategorie zkušených a jejich tarif činí 11 eurocentů za slovo (tj. zhruba 1100 Kč/NS), tarif pro začínající překladatele obnáší 9,5 eurocentů za slovo (tj. zhruba 950 Kč/NS). V případě zvlášť náročných textů se tarif může zvýšit o 15 nebo 30 procent, navíc může překladatel získat finanční podporu i na psaní doslovu (až 150 procent nakladatelského honoráře). O grant lze žádat průběžně, ale maximálně pro čtyři tituly ročně – fond o žádostech rozhoduje třikrát ročně. Na rok 2023 byl pro udělování projektových grantů stanoven strop 1 761 000 eur – granty se udělují do jejího vyčerpání, přičemž přednost mají překlady z „malých“ jazyků a poezie.

I zavedený a zkušený překladatel tedy může vyjít s prázdnou, pokud poradci usoudí, že kniha, kterou chce překládat, není literárně na výši. Odbytý překlad ohrožuje udělení stipendia pro příští překladatelský projekt. V knižním vydání je uvedeno, že překladatel získal projektový grant (tato podmínka bývá součástí překladatelské smlouvy), a fond vyžaduje jeden výtisk (i to obstarává obvykle nakladatel – není to sice jeho povinnost, ale je i v jeho zájmu, aby měl s literárním fondem dobré vztahy). K žádosti o grant překladatel přikládá poslední daňový doklad. Kdo má pravidelný roční příjem vyšší než 45 000 eur, nemá na grant nárok. Pokud se zpětně ukáže, že překladatel tuto hranici v příslušném roce překročil, musí grant vrátit.

Kvalita překladů, zvyšování kvalifikace

Na kvalitu překladu se v Nizozemsku klade velký důraz. Kromě překladů do nizozemštiny mají oba literární fondy nizozemské jazykové oblasti (NLF a FL) na starosti i překlady nizozemských, vlámských a fríských autorů do cizích jazyků a obhospodařují překladatelský dům v Amsterodamu a v Antverpách. Ve spolupráci s Odborným střediskem pro literární překlad (ELV, společný projekt Utrechtské univerzity a univerzity v belgické Lovani, financovaný Nizozemskou jazykovou unií) pořádají překladatelské dílny do nizozemštiny i z nizozemštiny, začínajícím překladatelům nabízejí mentoráty zkušených kolegů. Nadaným začínajícím překladatelům nabízí NLF jednorázové stipendium ve výši 2000 až 2500 eur určené podle vlastního výběru k dalšímu profesionálnímu rozvoji, k vypracování materiálu pro nabízení určitého titulu nakladatelům apod. Každý rok se konají Překladatelské dny (Vertalersdagen) pro nizozemské i zahraniční překladatele, zaměřené vždy na určité téma (např. viditelnost překladatele apod.), jejichž součástí jsou i překladatelské dílny. NLF také podporuje např. překladatelské turné po různých nizozemských knihkupectvích s názvem Vertalersgeluk (Překladatelské štěstí). Jeho účastníky jsou překladatelé titulů nominovaných na Cenu pro evropskou literaturu (Europese Literatuurprijs), která odměňuje autora (10 000 eur) a překladatele (5000 eur) nejlepšího překladového románu za uplynulý rok. Vítanou formou finanční podpory jsou překladatelské ceny. NLF uděluje každoročně cenu Letterenfonds Vertaalprijs v hodnotě 15 000 eur střídavě některému zahraničnímu překladateli z nizozemštiny nebo nizozemskému překladateli z jiného jazyka (např. v roce 2022 ji získala česká překladatelka žijící v Nizozemsku Veronika ter Harmsel Havlíková). Kvalitu překladu do velkých jazyků fond stimuluje pomocí tří dvouletých cen (za nejlepší překlad do angličtiny, francouzštiny a němčiny).

Podpora překladů z nizozemštiny

Oba fondy přispívají zahraničním nakladatelům na překladatelské náklady (pro přesné podmínky viz příslušné webové stránky). Překladatelé z nizozemštiny, kteří žijí v Nizozemsku, mají navíc možnost zažádat u NLF o tzv. doplňkový honorář, jímž se nakladatelský honorář doplní maximálně na výši základního literárního překladatelského tarifu platného v Nizozemsku (tedy momentálně 7 eurocentů za slovo). Od roku 2015 je stanovena i dolní hranice: českým překladatelům fond doplňuje honorář od tarifu 250 Kč/NS. Pro překladatele do češtiny to znamená, že se obvyklý český tarif zhruba zečtyřnásobí, nicméně v porovnání s nizozemskými kolegy podpořenými fondem vydělá překladatel do češtiny za stejnou práci maximálně 7 eurocentů za slovo (tj. 700 Kč/NS) proti 16,5 až 18 eurocentům za slovo (v přepočtu 1650 až 1800 Kč/NS) pro literární překladatele do nizozemštiny.

Udělení stipendií a grantů je vázané na kvalitu překladu, ale současně tyto fondy a organizace nabízejí překladatelům nebo adeptům překladatelství dostatek možností, jak si zvýšit kvalifikaci.

A ještě závěrečná poznámka, relativizující poněkud růžový obrázek – pro ani jednoho nizozemského překladatele z češtiny netvoří literární překlad jediný příjem. To však souvisí i se situací v nakladatelstvích a na knižním trhu, což je zase jiná kapitola.

Bližší info (i v angličtině): NLF
LV (webové stránky v niz.)
Expertise Centrum Literair Vertalen (v niz.)
Překladatelský dům Amsterodam (i v angl.)
Překladatelský dům Antverpy

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse