PM

Peter Macsovszky

Macsovszky od počiatku svojej tvorby programovo ignoruje tradičné postupy poézie, výstavby básnického textu. V prípade najnovšej zbierky Santa Panica (2014) môžeme slovo „programovo“ použiť doslovne, pretože autor postupuje pri tvorbe textu podobne ako program.