IH

Ivana Hostová

Poézia Pavla Suržina, ako ju môžeme synchrónne vnímať vďaka prítomnému výberu, je v globále dynamická – jej poetika, jej príklon k hodnotovému pólu na osi ódickosť – žalmickosť, štylizácia lyrického subjektu, ako aj východisková komunikačná situácia sa mení od zbierky k zbierke, každá z jej polôh je však zároveň básnicky uveriteľná.

Písať o poézii Anny Ondrejkovej je ťažké. Pri uvažovaní o nej viac ako pri väčšine inej poézie do popredia vystupuje nepoškvrnenosť a celistvosť bieleho papiera, každé slovo je narušením dokonalého ticha, a preto sa musí každé slovo namáhavo približovať k tejto dokonalosti.