Kosmos

Kosmos

Witold Gombrowicz: Kosmos. Přel. Erich Sojka, Argo, Praha, 2007, 154 s.