Jak důležité je porozumět jazyku
Řezníková, Lenka: Ex definitione

Jak důležité je porozumět jazyku

Práce týkající se pojmů, které J. A. Komenský užíval ve svém rozsáhlém díle a jimž věnoval i svůj Pansofický slovník, skýtá zajímavý vhled do hloubky jazyka a řeči. Kolektivní monografie předních komeniologů se snaží osvětlit smysl některých slov, která používá i čtenář 21. století.

Komenského stěžejní i menší díla u nás od nepaměti vycházejí v dobře připravených edicích. Každá z prací, která představí některé výsostné téma tohoto kosmopolitního učence a polyglota srozumitelným a atraktivním jazykem, by neměla uniknout čtenářské ani recenzní pozornosti. K takovým titulům jednoznačně patří kolektivní monografie Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi, kterou připravili Lenka ŘezníkováVladimír Urbánek. Publikace je co do ediční kvality srovnatelná s produkcí těch nejlepších zahraničních nakladatelství. Komenského dílo si takovou péči zaslouží.

Autoři věnovali své studie přednímu českému komeniologovi Martinu Steinerovi, jenž se, tak jako například filozof Jan Patočka, zasloužil o vydávání a mnohovrstevnatou reflexi Komenského děl. Idea předložené monografie je jednoduchá. Každý z autorů si vzal jeden pojem z Komenského Pansofického slovníku (Lexicon reale pansophicum) a skrze svou odbornou specializaci jej podrobil důkladné rozvaze. Někteří z přispěvatelů budou čtenářům, sledujícím opera a Acta Comeniana, důvěrně známí. Kromě editorů, Lenky Řezníkové a Vladimíra Urbánka, jde o Jiřího Beneše, Karla Kučeru, Lucii Urbánkovou, Anežku Baďurovou, Markétu Klosovou, Pavla Flosse, Andrease Fritsche, Lucii Storchovou, Marcelu Slavíkovou, Tomáše Havelku, Kateřinu Šolcovou, Martina Bažila, Petra Pavlase, Karla FlosseVojtěcha Balíka.

Kniha vydala přes tři sta stran opatřených četnými poznámkami pod čarou, které vytvářejí bohatý paralelní text, který by čtenář měl sledovat právě tak pozorně jako text hlavní; nechybějí ediční poznámka, seznam zkratek, několik málo reprodukcí, drobné medailony přispěvatelů, jmenný rejstřík a celkové shrnutí. Za zmínku stojí precizní grafické zpracování, příjemná barva papíru i zvolený font písma. Pozornost, která byla tomuto titulu věnována, ocení každý, pro kterého není kniha jen prostou hmotou textu a pro něhož Komenského spisy i dnes, v 21. století, něco znamenají.

Pro správné věci správná slova

Pansofické pojmy (definice, hesla, lexémy), které si autoři vybrali z Komenského Pansofického slovníku, mají podle mého mínění co říci i dnešnímu čtenáři. Některé, například cenzura, jsou i vzhledem k našim nedávným dějinám, v nichž měli cenzoři celoroční žně, stále živé a hodné zamyšlení. V souhrnu jde o interpretaci těchto pojmů: lexicon (slovník), philologia (jazyk, výuka jazyka, kultura jazyka), adagium (přísloví), ars (umění), censura, coelum (nebe), gesticulatio (gestikulace, gestický projev – zvláště u kazatelů), homo (člověk), humanitas (lidskost, ušlechtilost), matrimonium (manželství), musica (hudba), narratio (vypravování), prudentia (uvážlivost), textus (text), Trinitas (trojice), trinus (tři, trojí) a sapientia (moudrost).

Autoři navazují na Komenského ideu vytvořit „výkladový slovník, který by obsahoval a vysvětloval všechny důležité pojmy z oblasti vědění“. Jejich snažení je o to významnější, neboť „Lexicon reale pansophicum vzbudil v rámci komeniologických bádání zatím spíše jen okrajovou pozornost“. Lidé, konstatoval Komenský, a předznamenal tím i čas budoucí, „nepoužívají pro správné věci správná slova, narušují tak jejich přirozenou kongruenci a znesnadňují vzájemné dorozumění“. Jakýsi „úplný slovník reálií“, jehož obdobu čtenář zná patrně z nejznámějšího Komenského díla, Orbis pictus, měl být „knihou knih“, která by vedla k „harmonii systému vědění“ a ulehčila by každodenní lidské žití a domluvu.

Jak ukazuje Lenka Řezníková, už Komenský si byl vědom „nedbalosti a přebujelosti řeči, slov a stylu, které brání dobrat se pravdy věcí“. Té měly napomoci právě „výkladové slovníky“. U Komenského zřetelně vidíte, že vedle potřeby porozumět jazyku a řeči na úrovni lingvistické, filozofické a teologické, je pro něj důležitá barva, melodie a zpěvnost jazyka, rodného i jazyků cizích. I proto se dodnes jeho spisy tak dobře čtou a lákají badatele z různých vědních disciplín.

Neutíkaje k negaci

Vznik rukopisu Pansofického slovníku je datován mezi roky 1662 až 1665. Slovník však nebyl dokončen a do češtiny z něj byly dosud přeloženy jen fragmenty. Době vzniku odpovídá i skladba pojmů, z nichž některé budou modernímu čtenáři již méně srozumitelné. Jiné naopak používá v běžné řeči, třebaže někdy již v poněkud posunutém významu. Přítomná kniha se snaží osvětlit různé konotace známých a zdánlivě jasných pojmů, což zásadním způsobem přispívá ke kultuře jazyka, řeči a myšlení. Všímá si důležitého prvku Komenského přístupu k poznání, které má svůj teologický základ – prvku myšlenkových triád. Jak známo, autor řadu svých filozofických prací koncipoval v trojičním schématu. V úvodní studii Lenka Řezníková připomíná, že moudrost pro Komenského „sestává ze tří částí: ze znalosti (notitia), činnosti (actio) a vyjádření (eloquentia)“. S triadickým principem se setkáme napříč autorovým dílem; triadismu jsou ostatně v přítomném svazku věnovány dvě samostatné studie.

I když jsou všechny příspěvky traktovány s velkou erudicí a primárně určeny spíš odborné obci, domnívám se, že si mohou najít i laického čtenáře, pro něhož je četba dnes již klasické literatury občerstvující. Může je, pokud je kupříkladu pedagog, konfrontovat s vlastní zkušeností a praxí a porovnávat se současným stavem poznání. U Komenského převládají pozitivní, tvůrčí, dostředivé prvky myšlení a práce. Kde nemusí, nevymezuje se proti druhým. Hledá kladné motivy, neutíká se k negaci díla ostatních autorů. Nabízí svá originální a často revoluční řešení, což je nejzřetelnější v těch pracích, které mají teologický a didaktický charakter. Patrné je to třebas na vymezení pojmu cenzury, jenž je spolu s pojmem manželství čtenářsky nejatraktivnější.

Knihou prostupují známé i méně známé historické události a pominout nelze ani její teologický, náboženský rozměr. V otázkách víry se tu setkáme s osudy lidí, kteří byli za svou víru či držení „zakázaných knih“ ostrakizováni a trestáni. Kratší a delší latinské citáty jsou přeloženy do češtiny; výjimku tvoří příspěvek klasického filologa Andrease Fritsche, jenž je ponechán v původním jazyce – němčině. Zdá se, že nakladatelství Filosofia výběrem titulů, autorů a ediční péčí začalo udávat tón při vydávání humanitně zaměřené literatury.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatelé:

Kniha:

Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek (eds.): Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Filosofia, Praha, 2018, 362 s.

Zařazení článku:

historie

Jazyk:

Hodnocení knihy:

80%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse