RS

Robert Svoboda

V rámci jedné z tajných služeb se druhého dne časně ráno ustavila Legitimistická legie, která si předsevzala, že všemu maďarskému obyvatelstvu odebere vzorek DNA a tyto vzorky porovná s DNA panovnických rodů vyjmenovaných Dukou Grnčárem.

V Kaszonyi bylo skoro pořád léto. / I v roce 1929 / stojí za tenisovou sítí, / opírají se o tenisovou síť jako o zábradlí, / převážně mladé ženy a dva tři muži, / pak taky tři děti, ty jsou před sítí, / v tomtéž roce, ale v druhé polovině dvorce.

Neutuchající zájem o Onen svět na straně jedné, a na druhé straně velmi kusé, nepostačující a jen vzácně se vyskytující novodobé údaje na toto téma, přivedly nakladatele na myšlenku, aby sestavil příručku, již nyní předkládá čtenáři, a poskytl tak neocenitelnou sužbu všem, kdo se na Onen svět vydávají...

Být „hamvasistou" se stalo v Maďarsku určitým druhem reakce na stagnaci charakterizující sklonek éry reálného socialismu. Hamvas přece poskytoval jak záplavu lexikálních vědomostí, tak ucelený kosmologický systém, který vnášel do světa řád a přehlednost a pro všechno měl vysvětlení.

Když Kadri dorazila domů, Valdemars byl dávno hotov s psaním, seděl v houpacím křesle a poslouchal svůj oblíbený klavírní koncert, který se, jak plynula léta, stal věrným průvodcem jeho filozofie nehybnosti. - Kachna se peče, slunéčko připéká - přivítal Kadri.

Mladý maďarský spisovatel Márton Gerlóczy v Čekárně hledá odpověď na to, zdali má vnitřní svoboda a nezávislost vůbec nějaký smysl, zda vůbec stojí za to každý den usilovat o bytí v podobě suverénní osobnosti, když nakonec na všechny lidi bez výjimky čeká tentýž společný osud, smrt.

Také pro Máraiho, odchovance, zaníceného propagátora a strážce evropské kultury, kultury Západu spočívající na anticko-křesťanských pilířích, je rozbití historických Uher jednak počátkem eroze celé evropské duchovní podstaty, v jeho očích jediné záruky žádoucího vývoje lidského rodu, jednak pak hrubým zneuctěním a popřením zásluh, které uherský stát na poli šíření a hájení tohoto kulturního odkazu získal.