Poučená a hluboká čapkovská kniha od doyena české literární historie. Možná poslední
Opelík, Jiří: Uklizený stůl

Poučená a hluboká čapkovská kniha od doyena české literární historie. Možná poslední

Autorovi nemůžeme upřít obrovskou erudici i cit, s nimiž o Karlovi i Josefovi píše. Ba můžeme mu i věřit v to, že se s druhým z bratrů za šedesát let, kdy o něm píše, „sblížili spolu velice“, takže si sice netykají, ale křestními jmény se oslovují.

„Poslední půlnoční trápení, poslední knížka, poslední žebrácký honorář, poslední políčky nezájmu.“ Těmito bolestnými slovy končí Jiří Opelík (*1930) svoji nejnovější (a zatím poslední) knihu Uklizený stůl aneb Moje druhá knížka o Karlu Čapkovi: a opět s jedním přívažkem o Josefovi. Renomovaný literární kritik, historik a editor, jehož texty jsou oceňovány za „přehlednost, srozumitelnost, reprezentativnost, zásady proporcionálního hodnocení a interpretační vyváženost“ (Daniel Vojtěch), v ní shrnul své čapkovské studie, které se nedostaly do knihy Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažek z roku 2008. Jak autor podotýká, s úsilím uklidit stůl, dokud je čas, tehdy příliš pospíchal. V Uklizeném stolu jsou přetištěny jak texty publikované již dříve, tak některé zcela nové. To je i případ dle nakladatele klíčové studie svazku, „objevné a rozsáhlé“ stati Škola Lidových novin. Ta podle Opelíka měla variantu filozofickou, utopickou, dobrodružnou či humoristickou, takže nevedla k uniformitě: „Svým programovým pěstováním lidové četby vyššího typu“ přispívala k vysoké úrovni meziválečné české beletrie i žurnalistiky.

Dále kniha obsahuje i texty o společných juveniliích bratří Čapků a o Básních z koncentračního tábora od Josefa Čapka. V kapitole O skryté roli knihy Hovory s T. G. Masarykem autor osvětluje, že práce na tomto díle ovlivnila „zrod a podobu“ noetické trilogie Karla Čapka. Stopy TGM nachází Opelík napříč celým Čapkovým dílem: třeba i v obrazu pohádkového stařečka ze závěru Krakatitu. Na otázku Byl Karel Čapek básník? si Opelík odpovídá v tom smyslu, že Čapkovi stud bránil v nějakém otevřenějším lyrickém sebesdělování. Současně ale dokazuje, že v celém jeho obsáhlém díle se spolu svářejí dvě základní tendence: žurnalistická a básnická – či kritická a metafyzická, jak napsal sám KČ. V románech jako Krakatit či Hordubal tak podle Opelíka promlouvá básník posedlý „neukojitelnou potřebou poznat i oslavit jedinečného člověka, a to spojenými silami fantazie a podivuhodné jazykové práce“. Jiné tvořivé napětí podílející se na dynamice Čapkova díla pak v knize podnětně pojmenovává Milan Kundera, jehož Opelík cituje: „Je možná první z evropských spisovatelů, kteří předjali úděsnou vizi totalitárního světa, a zároveň vůbec největší idylik mezi evropskými romanopisci.“

Pozoruhodná je rovněž stať O Čapkově vztahu k Bohu a náboženství. S velkou erudicí i citem v ní autor ukazuje, že Čapkův vztah k náboženství a Bohu se v průběhu jeho nedlouhého života několikrát proměnil: „Začal popřením, ba znevážením toho i onoho [...]. To se změnilo jednak s nástupem Čapkovy filozofické dráhy a přijetím pragmatismu za osobní filozofii, jednak s jeho náboženským zážitkem duše a zázraku ve smyslu náhlého prozření a spásného zahlédnutí nové životní perspektivy. Od té doby neovládala uvedený Čapkův vztah žádná jednoznačnost: člověk a Bůh, respektive náboženství si šli vstříc, setkávajíce se ve vzájemné spolupráci (idea synergismu) a nepodrobujíce si jeden druhého. Transcendentalizace pozemského bytí byla od té doby u Čapka trvalá. Jako relativista nemohl věřit v žádnou absolutní bytost, jako pluralista nemohl Bohu přenechat monopol na spásu. Začal však uznávat užitečnost náboženství a víry v Boha pro ty, kdož toho potřebují – hlásal toleranci. Sám evokoval Boha jako potencialitu, jako pomyslný zdroj, který však vyzařuje reálnou energii. Místo víry v Boha vyznával víru v život a člověka, místo náboženství mravnost, sycenou ovšem křesťanskými hodnotami víry, lásky a naděje, dobra a čistoty. Jimi posvěcoval člověka a toto posvěcování ho také opravňovalo k užívání náboženské, popřípadě liturgické terminologie: například mravní činy, svědomí, lásku k lidem, schopnost odpouštět považoval za boží hlasy v člověku. Ve dvacátých letech mu šlo spíše o profánní interpretaci sakrálního, pak se pozice obou činitelů vyměnily: v třicátých letech spíše preferoval sakralizaci profánního.“ Musíme litovat toho, proč se Opelík nezamyslel i nad tím, jakou roli v oné změně postoje sehrálo dílo G. K. Chestertona, který Čapka bezesporu ovlivnil. A s nemalým podivením se musíme ptát, proč Opelík tvrdí, že téma stati je u nás opomíjené. V poznámce pod čarou sice zmiňuje čapkovské interpretace syna Čapkova oddaného editora Tomáše Halíka, ale zcela opomíjí knihu Rekolekce s Karlem Čapkem od jiného kněze. (Mimo jiné v ní stojí, že Čapek se dívá na svět způsobem, který by měl být naprosto vlastní každému, kdo chce pomoci sobě i jiným pochopit, „kým že každý z nás jako člověk je a kým se ještě díky Bohu může stát – a to je přece v zásadě předmětem a cílem každé rekolekce“.) Ani neuvádí nikoli nepodstatné gesto Martina C. Putny, vyjádřené v článku Katolická prosba Karlu Čapkovi o odpuštění, vydaném – nikoli náhodou – v Lidových novinách. Putna v něm právem polemizoval s prvorepublikovými katolíky, kteří si nevšimli, jak hluboce je Čapkovo pojetí člověka křesťanské: „Nedocenili, jak přesně popisujete limity lidské přirozenosti, která chce zpupně překonat sebe samu, kdyžtě si osobuje roli Boha-stvořitele v R. U. R. nebo kdyžtě se chce domoci nesmrtelnosti ve Věci Makropulos. Nenašli porozumění pro to, jak odhalujete v podloží všeho zločinu věc tak prostou a teologickou, jako je hřích – konkrétně hřích cizoložství a hřích lakoty v Hordubalovi.“ Uštěpačně bychom mohli dodat, že pokud si Opelík stěžuje na nezájem o svoji práci, je trochu škoda, že – v tomto konkrétním případě – projevil tentýž nezájem k práci jiných. Ovšem co by za to mnohý dal, aby byl ještě v Opelíkově věku, ba i kdykoli dříve, schopný psát s takovým porozuměním a poučeností jako on.

Celkově tedy autorovi nemůžeme upřít obrovskou erudici i cit, s nimiž o Karlovi i Josefovi píše. Činí tak v duchu svého staršího vysvětlení, proč se již nevěnuje literární kritice: „Zůstal jsem u literární historie – živí se o sebe postarají sami a je spravedlivé, že se také někdo zajímá o mrtvé.“ Ba můžeme mu i věřit v tom, že se s druhým z bratrů za šedesát let, kdy o něm píše, spolu „sblížili velice“, takže si sice netykají, ale křestními jmény se oslovují.

 

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Jiří Opelík: Uklizený stůl aneb Moje druhá knížka o Karlu Čapkovi. A opět s jedním přívažkem o Josefovi. Torst, Praha, 2016, 213 s.

Zařazení článku:

literární věda

Jazyk:

Hodnocení knihy:

70%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse