Giacomo Leopardi
Leopardi, Giacomo

Giacomo Leopardi

Vstřebal do sebe veškeré bohatství našeho básnického dědictví, vytvořil svůj vlastní jazyk v „klasickém“ duchu velikých antických básníků a společně s ním objevil novou prostotu citů, schopnost přímo pojmenovat hnutí duše a věci a spontánně odhodit stylistická a rétorická omezení...

O „Zpěvech“…
Canti jsou v kontextu italské literatury jediným dílem, které zcela nesporně patří do hlavního proudu evropské romantické poezie; zároveň jsou však patrně poslední velkou evropskou knihou, v níž se bytostně – a bez nejmenší afektace – propojuje moderní senzibilita s klasickým odkazem řecké a římské poezie.
Jiří Pelán

O cestě ke kosmickému pesimismu…
Jestliže [Leopardi] doposud shodně s Rousseauem soudil, že „iluze“ – to jest idály – jsou zakotveny v přírodě a „inherentním systému světa“ a že nelze dovolit rozumu, aby jejich destrukcí rozbíjel pozitivní sociální vazby a vnášel do lidského společenství barbarství sobeckých zájmů („příroda chce být rozumem osvícena, nikoli spálena“), nyní dospívá k názoru, že „cílem přírody, bytí, není nikterak štěstí živých tvorů“ a že skutečným „univerzálním cílem přírody je život univerza, který spočívá jak ve vytváření a uchovávání, tak i v ničení svých komponent“. Mezi individuem a přírodním celkem zeje propast a člověk j nešťastný nejen jako společenský tvor, ale i jako tvor přírodní.
Jiří Pelán

O rozumu…
Morální dílka jsou textem, v němž Leopardi postupně zkoumá rozum, aby nakonec shledal, že právě on zrazuje člověka nejkrutěji, že mu znemožňuje úplně se poznat a přijmout se. Leopardi v nich podstupuje jakousi Candidovu cestu, nepohybuje se však mezi hrůzami skutečnosti, která se ostatně rozpadá, ale mezi teoriemi a interpretacemi (platónským idealismem, křesťanstvím, racionalismem, tím, co nedlouho poté bude nazváno pozitivismem), a právě v nich je nalézána příčina toho, že lidé jsou nešťastni. V podstatě má být řečeno, že skutečnost zůstává tím, čím je pro člověka je však mnohem důležitější způsob, jak se k ní staví, tedy její poznávání. V Dílkách Leopardi dospívá k přesvědčení, že filozofie je pro toto poznávání zcela bez užitku a že neposkytuje ani únikové cesty, jaké nabízí například poezie.
Paolo Ruffilli

O Leopardim bořiteli…
Leopardi nyní ví velmi dobře, co znamená věrnost pravdě v rovině každodenní praxe: obavy ze strany církevní a vládní hierarchie; odmítání a v lepším případě hluchota a rozpaky ze strany kritiků a literátů; instinktivní a sebezáchovný odpor lidí obecně. Nelze ostatně popřít, že v Morálních dílkách se deklaruje ta nejabsolutnější negace; a že věci, které Leopardi říká, jsou v jeho době zvláště provokativní vzhledem k nepochopitelné osamělosti a výstřednosti toho, kdo je vyslovuje. Jako syn nejen tohoto světa a této doby, ale také kolosální knihovny, paradoxně vybudované jeho otcem za účelem sebereprezentace, a jako člověk, jenž se narodil v tom nejreakčnějším městě reakčního státu reakční země, Leopardi vyslovuje nejartikulovanější a nejdemokratičtější žalobu, jakou kdy bylo v Itálii možno slyšet (do té doby a od té doby dodnes) na nekonzistenci a absurditu života, zbaveného závojů zdání. To vše by nicméně nestačilo k objasnění tak velikého skandálu, kdybychom nedodali, že tato žaloba není předkládána v rovině abstraktní teorie, jež by problém odsunula do odborné a „neutrální“ sféry, ale je formulována v termínech bolestné a zajíkavé filozofie, garantované osobně.
Paolo Ruffilli

O rozumu a citu...
Podle Leopardiho romantismus vyplývá z racionalismu, a to ne jako dialektická antiteze, ale protože rozum ničí představy, ve zdání jejichž věcnosti se antický svět uzavřel a opevnil, a dovoluje vzplanutí citu. Vytváří se tak velice osobitá kontinuita mezi rozumem a citem, která se stane niterným rysem kontaminované Leopardiho poezie.
Cesare Luporini

O novém stylu…
Vstřebal do sebe veškeré bohatství našeho básnického dědictví, vytvořil svůj vlastní jazyk v „klasickém“ duchu velikých antických básníků a společně s ním objevil novou prostotu citů, schopnost přímo pojmenovat hnutí duše a věci a spontánně odhodit stylistická a rétorická omezení.
Giulio Ferroni

O člověku a přírodě...
Konstatování lidské pomíjivosti v porovnání s přírodou nevede Leopardiho k tomu, aby si vytvořil mýtické „království Ducha“… Místo toho rozvíjí analýzu vztahu člověk–příroda, definovaného naprosto demystifikujícími termíny.
Sebastiano Timpanaro

O mystickém vytržení...(?)
Občas, na několik dní i týdnů, se na něho snáší apatie jako smrtelná maska. Z psychologického hlediska jsou to stejné duševní stavy, stejné případy zbožného kómatu, které nám popsali a analyzovali křesťanští mystikové.
Karl Vossler

O srdci...
Rozličná témata a rozličnou formu mohou mít Leopardiho básně; ale ve všech se čtenáři zdá, že rozpoznal jediného původce, básníkovo srdce… Leopardiho báseň nevypráví, nepopisuje: je to srdce, které se vylévá, které překonává obvyklou vyprahlost nebo bolest z neštěstí a oddává se jedinému citu.
Mario Fubini

O existenciálním alarmu…
Zakázal si laskavost a pohrdavým, krystalickým slovem dal druhým možnost poznat život: vrhl je do ledové koupele zdravého rozumu, aby se probrali z otupení moderních narkotik.
Giorgio Colli

Vybrali, a kde bylo nutné, přeložili Milena NovákováJiří Špička. Texty P. RuffillihoG. Colliho přeložil Jiří Pelán.
Použitá literatura:
J. Pelán, Giacomo Leopardi: pravda a báseň, in: G. L., Zpěvy, Tichá Byzanc, Kutná Hora 2000, str. 249-291.
P. Ruffilli, Leopardiho "Morální dílka", in: G. L., Morální dílka, Tichá Byzanc, Kutná Hora 2003, str. 279-293.
N. Bellucci, Per leggere Leopardi, Bonacci, Roma 1988.
A. Giudice, G. Bruni, Problemi e scrittori della letteratura italiana, 3, Paravia, Torino 1973.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

Jan Vaněk jr.,

Vrchlického "Nekonečnosť" (Ten pustý vršek vždy mi drahým byl…) je na books.google.cz, Bednářovo Nekonečno (Vždy rád jsem měl vrch tento opuštěný…) dostupné v diplomové práci is.cuni.cz. Do třetice existuje ještě prvorepubliková (?) Nekonečnost (Ten vršek příkrý měl jsem vždycky rád…) Adolfa Truksy www.digitalniknihovna.cz.

Milan Valden,

Pane Sedláku, poslal jsem Vám na email oba překlady Leopardiho básně.

Michal Sedlák,

Stejně jako Andrea i já mám zájem o českou verzi Leopardiho básně L'infinito. Má-li ji někdo z těch, kdo můj příspěvek nyní čtou, a chce udělat dobrý skutek, prosím ať mi překlad zašle na email michalsedlak@email.cz. Moc mě to potěší. Předem děkuji a srdečně zdravím všechny milovníky (nejen italské) poezie.

Jiří ,

Nejlepší český překlad Leopardiho básní je od Kamila Bednáře: Poesie luny, edice Střelka, bohužel nemám po ruce.

michal bořke,

Dílo Leopardiho vydáná nakladatelství Tichá Byzanc a myslím že Zpěvy/Canti mají v katalogu jako dostupné. Je to česko italské vydání. M

andrea ballardini,

velmi rad bych si precetl ceskou verzi Leopardiho basne L'infinito, bohuzel nemohu sehnat ani vrchlickeho preklad ani posledni edici Zpevu z r.2000. muze mi nekdo text ceskeho prekladu zaslat na mailovou adresu?