Ja som ten druhý...
Kilianová, Gabriela: My a tí druhí v modernej spoločnosti

Ja som ten druhý...

Existenciálne otázky identity preskúmané modernými metódami a multidisciplinárnym prístupom. Zborník My a tí druhí v modernej spoločnosti prináša výsledky plhoročného výskumu v oblasti rovín kolektívneho aj individuálneho vedomia.

Odpovedať na základnú otázku „Kto si?“ je nesmierne komplikované. Som žena, manželka, matka, mám istú národnosť, vierovyznanie, žijem v istom štáte – to všetko som ja a ešte omnoho viac. Sú to kľúčové pojmy života každého z nás, ktoré nás definujú, usmerňujú aj obmedzujú. Práve pre ich určujúci význam aj pre každodenný život je dôležité, aby sme sa na ne pozreli s istým odstupom, trošku odosobnene, očami vedy a uvideli sme sa aj tak, ako nás vidia „tí druhí“. A možno sa nám podarí pritom zistiť, že pre tých mimo našu identitu my sme „tí druhí“.

Monografia My a tí druhí v modernej spoločnosti sa venuje veľmi zložitej a citlivej tematike kolektívnej identity, ktorá je skupinová a predsa bytostná, týka sa jadra osobnosti, definície, kým som, za koho sa považujem. K problematike pristupuje z rôznych hľadísk: štúdie sú zoskupené do kapitol o identite a rode, jazyku, religiozite, národa, menšiny a konfliktu. Úvaha o identite sa v knihe posúva od úrovne veľmi intímnej, rodinno-rodovej smerom k národom a národnostiam a končí sa problematikou identity a konfliktov. Cestou od najhlbšej zóny identity až k nadnárodným celkom sa vytvára príbeh identity prepojený s historickými udalosťami a dejinami spoločnosti. Práve v tomto tkvie hodnota monografie: rôzne štúdie z rôznych vedných disciplín spolu vytvárajú obraz, interpretáciu reality, ktorá funguje, je vzájomne prepojená vzťahmi a nadväznosťami, a pomáha odhaliť mechanizmy, ktoré vplývajú na svet, v ktorom žijem.

Prekvapilo ma relatívne málo priestoru venovaného maďarskej menšine. Akoby sa otázkam, týkajúcim sa tejto oblasti autori zámerne vyhýbali. Veľmi som sa totiž tešila práve na túto tematiku, myslím si, že v tomto smere je ešte veľa čo povedať aj skúmať. Žijeme tu spolu a práve pre tú blízkosť máme na seba zlú perspektívu a zrkadlíme sa všelijako krivo.Pozrieť sa na seba nezaťaženým úprimným pohľadom by bolo veľmi potrebné, veď ten, koho spoznáme (Exupériho líška by povedala: skrotíme), sa ľahšie stane priateľom. Aj v zložitej politickej situácii triezvy a erudovaný prístup autorov k tejto otázke by bol veľmi potrebný, priam nutný.

Štýl štúdií je veľmi prepracovaný a čistý. Texty sú prehľadné, čítavé aj pútavé napriek vysokej vedeckej úrovni a rozsiahleho teoretického diskurzu. Rozsiahla kniha a pluralita názorov invituje do opakovaného listovania aj mimo vedecký záujem. Články sú veľmi podnetné, neustále v nich nachádzam nové idey, ktoré sproblematizovali moje dovtedajšie videnie a prinútili ma porozmýšľať a prehodnotiť niektoré moje názory.

Monografia My a tí druhí v modernej spoločnosti, Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít vznikla ako produkt práce Centra excelentnosti SAV Procesy, Historického ústavu SAV a Ústavuetnológie SAV. Centrum excelentnosti SAV vznikla v roku 2002 na obdobie štyroch rokov ako virtuálne vedecké pracovisko zhromažďujúce odborníkov z rôznych oblastí humanitných vied. Ich práca bola zameraná na výskum kolektívnych identít od raného novoveku do konca 20. storočia. Rôznosť vedeckého smerovania, rozličné uhly pohľadu dodali projektu patričnú mieru multiperspektivity, čím sa zvýšila jeho objektivita, potrebná pri práci s výsostne subjektívnymi pojmami identity, a zároveň aj použiteľnosť práce pre ďalší výskum. Texty jednotlivých kapitol prešli tromi úrovňami oponentúr a prediskutovali sa na medzinárodných seminároch.

Cenným prínosom monografie je aj bohatá bibliografia, zoznam vedeckých, odborných, domácich i zahraničných zdrojov aj najnovších dát. V závere sa nachádza aj menný a vecný index. Monografia má potenciál stať sa príručkou vedomostí o kolektívnej identity, zdrojom inšpirácie, východiskom ďalšieho výskumu aj hodnotnou pomôckou pre štúdium.

 

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Gabriela Kilianová, Eva Kowalská, Eva Krekovičová (eds.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2009, 722 s.

Zařazení článku:

sociologie

Jazyk:

Země:

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse