Řecky a latinsky psaná literatura antiky a středověku v českých překladech za rok 2004
Řecky a latinsky psaná literatura antiky a středověku v českých překladech za rok 2004

Řecky a latinsky psaná literatura antiky a středověku v českých překladech za rok 2004

Přehled literárních událostí z antické a středověké literatury za rok 2004.

Rok 2004 byl podobně jako roky předešlé ve znamení plnění dluhů vůči českým čtenářům a pokračování velkoryse pojatých projektů. Kromě nakladatelství Oikúmené, jež má na obojím zřejmě největší zásluhu, se velice chvályhodnými počiny z oblasti antiky či středověku prezentovalo nakladatelství Vyšehrad, ale například i Koniasch Latin Press, Karolinum, Argo a další.

Navzdory poměrně velkému množství vydaných titulů (zejména v závěru roku), a to například překladů i tak zvučných jmen, jako jsou Aurelius Augustinus, Bonaventura, Dante Alighieri či Kléméns Alexandrijský, se zájem o antickou i středověkou literaturu ve společnosti nijak nezměnil a počet čtenářů či nakladatelů, kteří by byli ochotni riskovat stále ještě nevratnou investici, se nezvýšil. Navzdory tomuto trendu a právě kvůli tomuto trendu byla na podzim roku 2004 zřízena na internetovém serveru www.iliteratura.cz sekce antické a středověké literatury (litterae antiquae – graecolatina), jejímž záměrem je českou veřejnost seznámit s aktuálním děním v této oblasti a pokud možno získat antické a středověké literatuře nové přívržence.

Za událost prvořadého významu uplynulého roku je třeba bezpochyby považovat kritické vydání Questiones Mistra Jana Husa, které pořídil Jiří Kejř a které vyšlo v belgickém nakladatelství Brepols, jež patří v oblasti vydávání patristických i středověkých autorů k těm vůbec nejprestižnějším. Doufejme, že toto vydání, jež bylo publikováno v samém závěru roku 2004, se u nás i v zahraničí dočká kritických ohlasů.

Zatímco překlady hlavních klasických děl antické kultury mají možnost čeští čtenáři číst již několik desetiletí, největší dluh, který bylo nutno splatit, panoval na jedné straně v literatuře starokřesťanské a patristické, na straně druhé pak v literatuře pozdní antiky a středověku. Zmíněný fakt ale vede paradoxně k jakémusi „upozadění“ klasické antické literatury, která jako by pro čtenáře i překladatele ztrácela dráždivost, neboť je v češtině v dispozici v překladech, které získaly mnohdy až kanonický status. Nový překlad „klasického“ antického díla je proto v současné době něčím zcela mimořádným, zvláště jedná-li se kupříkladu o Vergiliovy Zpěvy pastýřské v moderním a spolehlivém přetlumočení Heleny Kurzové.

O splacení dluhu ve druhé zmíněné oblasti, totiž patristiky a středověku, se již od roku 2000 pokouší především Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, které funguje při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v BrněKabinetu pro klasická studia AV ČR v Praze. Překladatelské úsilí zmíněného pracoviště je prakticky realizováno ve třech edičních řadách nakladatelství Oikúmené: oblast patristiky pokrývá „Knihovna raně křesťanské tradice“, do níž v roce 2004 přibyl český komentovaný překlad Tertullianova spisu De spectaculis (O hrách), doplněný stejně jako v ostatních řadách převzatou moderní edicí originálního textu, a překlad první knihy jednoho ze zásadních děl řecké raně křesťanské literatury, Stromat Klémenta Alexandrijského. „Knihovnu středověké tradice“ obohatilo v roce 2004 hned několik nových svazků – komentované překlady knih VI–VII a XII Etymologií (Etymologiae) Isidora ze Sevilly, zásadního encyklopedického díla pokrývajícího téměř všechny oblasti lidského života (projekt počítá s přetlumočením a komentováním všech dvaceti knih zmíněného díla, což je počin i na evropské poměry mimořádný). Knihy VI a VII se zabývají jednak jednotlivými knihami Bible a knihami z technické stránky obecně, dále pak podává jakýsi „teologický sumář“ informací o Bohu, andělech a svatých. Dvanáctá kniha Isidorova díla je věnována všemožným živočichům. Ve stejné řadě vyšel i překlad pozoruhodného latinského spisu De vulgari eloquentia (O rodném jazyce), jehož autorem je známý básník Dante Alighieri, který se v něm pokouší najít takový italský dialekt, jenž by mohl být společný všem Italům.

Ve spolupráci se zmíněnou institucí byl připraven i překlad Augustinova spisu De doctrina christiana (Křesťanská vzdělanost), který rozšiřuje zčeštěná díla jednoho z největších církevních Otců o tento ve středověku mimořádně vlivný spis, v němž Augustinus neváhá užít všech plodů „pohanské“ kulturní tradice ve prospěch křesťanství. Českého překladu se dočkalo i další významné dílo, tentokrát scholastické filosofie, a to Breviloquium sv. Bonaventury.

Do hagiografické oblasti spadá překlad Života jurských otců, který v půvabné grafické úpravě vyšel péčí břevnovských benediktinů. Nakladatelství Kalich konečně vydalo ve velice užitečné reedici dnes již špatně dostupný překlad Spisů apoštolských otců. Protiváhu těmto křesťansky orientovaným titulům představuje překlad řeči jednoho z představitelů tzv. druhé sofistiky Dióna z Prúsy (1. stol. po Kr.), která je doplněná zasvěcenou výkladovou studií.

Z faktografických publikací, které tematicky zasahují antickou či středověkou literaturu, je třeba zmínit zejména přepracované a rozšířené vydání Slovníku latinských spisovatelů, který se v této aktualizované podobě stane nezbytným výchozím bodem pro všechny zájemce o latinsky psanou literaturu. Neméně významná je i kniha Dějiny řecké literatury z pera Luciana Canfory, jejíž český překlad se v roce 2004 dočkal na české poměry nevídaného druhého vydání a která společně s Dějinami římské literatury G. B. Conteho, vyšlými v roce 2003, zaplňuje citelnou mezeru ve výkladech antické literární historie, které v českých zemích chyběly po dlouhá desetiletí. Nepovšimnut by neměl zůstat ani první svazek rozsáhlé syntetické práce P. Flosse Architekti křesťanského středověkého vědění, která čtenářům přibližuje vybrané zásadní postavy středověkého intelektuálního světa (např. Boethius, Augustinus, Tomáš Akvinský atd.) a jež je doplněna také překladovou antologií relevantních textů, některých dosud do češtiny nepřeložených (Jan Filoponos). Částečně do oblasti antiky spadá i ojedinělá práce našeho předního biblisty Jan Hellera Výkladový slovník biblických jmen.

Z řady titulů sekundární literatury, především té překladové, která je ve světě považována z klasickou, ale český čtenář se s ní neměl v rodném jazyce možnost seznámit, můžeme upozornit například na první svazek dějin filosofie, které vydává nakladatelství Oikúmené, věnovaný presokratikům (Kirk, G. S. – Raven, J. E. – Schofield, M., Předsókratovší filosofové), který kromě teoretického výkladu obsahuje většinou nové české překlady řeckých zlomků, nebo na studii Hestia a Hermés z pera předního francouzského znalce řeckého starověku J.-P. Vernanta. Nakladatelství Argo, jehož zásluhou jsou do českého prostředí uváděny „klasické“ sekundární práce renomovaných medievistů (zejména v edičních řadách „Historické myšlení“ a „Každodenní život“), ale které dává také publikační prostor originálním historickým studiím českých odborníků, rozšířilo svou nabídku kupříkladu o titul Marka Blocha Králové divotvůrci, v němž autor zkoumá vznik představ o léčitelských schopnostech panovníků zejména ve Francii a Anglii v 11. a 12. století a jejich politické důsledky, nebo o rozsáhlou práci P. Contamina Válka ve středověku. Vyšehrad vydal překlad knihy předního francouzského historika starověku R. Turcana Mithra a mithraismus, která uceleně informuje o tomto vážném protivníku křesťanství.

S odvážnou a nesmírně potřebnou vizí přišlo nakladatelství Koniasch Latin Press, které zavedlo novou ediční řadu „Primitiae“, jejímž úkolem je představovat odborné veřejnosti originální studie mladých českých vědců z oblasti antiky – prvním svazkem je kniha I. Radové Dobrodružství Argonautů. Řecko versus Řím, která zkoumá dvě zachovaná zpracování mýtu o Argonautech – řecké Apollónia Rhodského a latinské Valeria Flakka.

I z uvedeného přehledu je jasné, že rok 2004 mnoho změn nepřinesl. Knihy věnované antice či středověku jsou vydávány většinou v již zavedených řadách několika málo nakladatelství a udržují si až na výjimky standardně vysokou kvalitu, ale i standardně omezený počet čtenářů. Čeho lze litovat je to, že i v roce 2004 pokračovaly nejasnosti ohledně dnes již legendární „Antické knihovny“, která prozatím přinesla ve více než šedesáti svazcích české překlady těch nejzásadnějších antických děl, a ani v tomto roce se vzhledem k finančním potížím nakladatelství neobjevily žádné z plánovaných titulů.

Navzdory tomu, že byl v uplynulém roce vykonán velký kus práce, letmý pohled za hranice naší země nám dá okamžitě pocítit, že ještě větší kus práce vykonat zbývá. Naopak pohled do edičních plánů nakladatelství na příští rok nás může plnit nadějí, že bychom se za pár let mohli svým sousedům alespoň přiblížit. Uvidíme…

Překlady z latiny

Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost, úvod, překlad a poznámky Jana Nechutová. Praha, Vyšehrad 2004.
Bernard z Clairvaux, O milosti a svobodném rozhodování, přel. M. Koronthályová, Praha, Karolinum 2004 (česko-latinské vydání).
Bonaventura, Breviloqium. Kompendium scholastické filosofie, přel. Ctirad Václav Pospíšil. Praha, Vyšehrad 2004 (připojen latinský text).
Dante Alighieri, O rodném jazyce - De vulgari eloquntia, úvodní studie, překlad, poznámky Richard Psík. Praha, Oikúmené (Knihovna středověké tradice XIV) 2004 (česko-latinské vydání).
Isidor ze Sevilly, Etymologiae XII, přel. Jana Fuksová, úvodní studie Jana Nechutová. Praha, Oikúmené (Knihovna středověké tradice XII) 2004 (česko-latinské vydání).
Isidor ze Sevilly, Etymologiae VI-VII, přel. Daniel Korte, úvodní studie Jan Kalivoda. Praha, Oikúmené (Knihovna středověké tradice XIII) 2004 (česko-latinské vydání).
Magistri Iohannis Hus, Questiones, edidit Jiří Kejř. Turnhout, Brepols (Corpus Christianorum, Continuatio Medievalis 205) 2004 (kritická latinská edice).
Tertullianus, O hrách - De spectaculis, úvodní studie, překlad a poznámky Petr Kitzler. Praha, Oikúmené (Knihovna raně křesťanské tradice II) 2004 (česko-latinské vydání).
Vergilius, Zpěvy pastýřské, přel. Helena Kurzová. Praha, Paseka 2004.
Životy jurský otců, přel. Ondřej Koupil, Jan Zdichynec, Zdeněk Žalud. Praha, Benediktinské arciopatství 2004.

Překlady z řečtiny

Dión Chrýsostomos, Řeč olympijská neboli o prvotním pojmu boha, překlad a komentář Jiří Pavlík. In: Dión Chrýsostomos o výtvarném umění, náboženství a filosofii. Praha, Karolinum 2004.
Jan Filoponos, O věčnosti světa proti Aristotelovi, přel. Jaroslav Daneš, in: Pavel Floss, Architekti křesťanského středověkého vědění. Praha, Vyšehrad 2004.
Klement Alexandrijský, Stromata I, přel. Jana Plátová, úvodní studie a poznámky Miroslav Šedina. Praha, Oikúmené (Knihovna raně křesťanské tradice III) 2004 (česko-řecké vydání).
Spisy apoštolských otců, přel. Dan Drápal, Jan Sokol, Ladislav Varcl. Praha, Kalich 2004.

Výběrová sekundární literatura

Bloch, Marc, Králové divotvůrci, přel. Irena Kozelová. Praha, Argo 2004.
Canfora, Luciano, Dějiny řecké literatury, přel. kol. autorů pod vedením Dagmar Bartoňkové. 2. revidované a doplněné vydání. Praha, Koniasch Latin Press 2004.
Contamine, Philippe, Válka ve středověku, přel. Josef Hajný. Praha, Argo 2004.
Floss, Pavel, Architekti středověkého křesťanského vědění I. Praha, Vyšehrad 2004.
Heller, Jan, Výkladový slovník biblických jmen. Praha, Vyšehrad 2004.
Kirk, G. S. – Raven, J. E. – Schofield, M., Předsókratovší filosofové, přel. Filip Karfík, Petr Kolev, Tomáš Vítek. Praha, Oikúmené (Dějiny filosofie I) 2004.
Kuťáková, Eva – Vidmanová, Anežka a kol., Slovník latinských spisovatelů. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha, Leda 2004.
Radová, Irena, Dobrodružství Argonautů. Řecko versus Řím. Praha, Koniasch Latin Press 2004.
Turcan, Robert, Mithra a mithraismus. Praha, Vyšehrad 2004.
Vernant, Jean-Pierre, Hestia a Hermés, přel. Martin Pokorný, Praha, Oikúmené 2004.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse