České umění 1980-2010. Texty a dokumenty
Ševčík, Jiří: České umění 1980-2010

České umění 1980-2010. Texty a dokumenty

Nelehkého úkolu postihnout vývoj českého umění za posledních třicet let se zhostilo Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarného umění. Výsledkem snažení je skoro tisícistránková antologie České umění 1980–2010. Texty a dokumenty, zásadní příspěvek k diskusi o současné české vizuální scéně.

Idea zachytit pestré dění na současné české vizuální scéně se zdá být příliš troufalou. Je otázka, zda je vůbec legitimní psát dějiny s tak malým časovým odstupem. V posledních letech se toho totiž událo víc než dost: konec první moderny a v druhé polovině 80. let nástup postmoderny, který přinesl do umění (a nejen tam) řadu problémů a nový životní pocit znejistění. Po pádu železné opony se umělci museli vyrovnat s mezinárodním kontextem a vniknutím globalizace do umění. Nové století pak s sebou nese úsilí o návrat k přetransformovanému modernismu, tzv. druhé moderně, alter-moderně či neo-moderně.

Nelehkého úkolu postihnout vývoj českého umění za posledních třicet let se zhostilo Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarného umění. Výsledkem snažení je skoro tisícistránková antologie České umění 1980–2010. Texty a dokumenty. Společně s publikací Česká a slovenská architektura 1975–2010. Texty a dokumenty a katalogem výstavy Mezi první a druhou moderností. Ostrovy odporu 1985–2010 tvoří rozsáhlé a vyčerpávající kompendium vývoje českého výtvarného umění tohoto období, na němž VVP AVU pracovalo pět let.

České umění 1980–2010 je soubor textů, které mají obecnější a formativní charakter, jsou semeništěm nových myšlenek a často jako první usilují o pojmenování nově se etablujících směrů. Velkým přínosem je formální a obsahová pestrost textových dokumentů. Najdeme zde manifestační a programové texty, teoretické a kritické eseje, katalogové texty nebo příspěvky ze sympozií. Je dobře, že publikaci nevytvořilo uzavřené seskupení teoretiků a historiků umění, ale že je otevřenou diskusí, na které se svými texty podílejí také samotní umělci. A v rámci interdisciplinárního potenciálu současnosti lze snad již za standard považovat, že jevy zasazují do širšího kontextu texty sociologů, historiků, filozofů a politologů. Pozitivní je snaha o postižení lokálního vývoje konstrukce dějin českého vizuálního umění uvedením zásadních textů, které byly na domácím poli publikovány. Přesto si editoři knihy České umění 1980–2010 Jiří Ševčík, Pavlína Morganová, Terezie NekvindováDagmar Svatošová uvědomují potřebu propojit českou výtvarnou scénu se zahraničními texty, které vytvářely teoretické pozadí domácího vývoje a čeští umělci v nich nacházeli inspiraci. A tak se v knize na grafickým podbarvením odlišených stránkách objevují nejen obecnější texty českých autorů z jiných vědních oborů (z oblasti feminismu např. zásadní článek socioložky Jiřiny Šiklové Má feminismus v Čechách šanci?), ale také překlady studií principiálních zahraničních autorit, jako jsou filozof a teoretik médií Vilém Flusser a francouzský teoretik a kurátor Nicolas Bourriaud. Kniha je vůbec po koncepční stránce dobře vypravena. Ke každému z otištěných textů je přiřazena krátká anotace nastiňující jeho obsah a dobový kontext vzniku, údaje o zdroji přetištění a případném dalším publikování.

České umění 1980–2010 navazuje na publikaci zahrnující české umění období 1938–1989, která vyšla v roce 2001. Oproti předešlé knize, která byla uspořádána chronologicky podle kulturně-politických zlomů v daném období, tvoří jedenáct kapitol Českého umění 1980–2010 tematické bloky. Je dobře, že publikace neustrnula v předešlé úpravě, ale byl jí vybrán vhodnější kabát vzhledem k povaze uplynulých třiceti let. Hledá-li čtenář informace ke zvolenému tématu či konkrétní text, na základě takto seskupených textů si vytvoří celistvý obrázek o dobově aktuální problematice. A nic mu nebrání hledat odpovědi a paralely skokem do jiných tematických oddílů. Kapitoly mapují vedle již zmíněných kulturně-společenských změn (selhání první moderny, postmoderní obrat a druhou modernu) také jednotlivé trendy ve vizuální kultuře: období tzv. rozptýlené koncentrace, návrat k političnosti umění, dokumentární obrat, nová média, užití feministické teorie v umění, asynchronní prostory nebo ústup malby konceptuálnímu umění.

O chronologický přehled významných událostí daného období čtenář přesto nebude ochuzen. K antologii textů je přiřazena rozsáhlá kapitola, ve které jsou výběrově zachyceny kolektivní a autorské výstavy konané v jednotlivých letech a informace z uměleckého provozu (umělecké skupiny, umělecká ocenění, galerie, periodika, apod.), často doplněné o kulturně-politický či politicko-historický kontext.

Antologie České umění 1980–2010. Texty a dokumenty je zásadním příspěvkem k diskusi o současné vizuální scéně. Vytvářet antologii je vždy riskantní podnik, zejména za tím stojí hromada práce. Mít po kupě sadu textů je velmi pohodlné, zejména to ocení studenti a badatelé. Ovšem dnes už si editoři znalí nejnovějších trendů a myšlenek nemohou beztrestně hrát na objektivitu. Antologie je přes všechnu snahu jejich výběrem textů. A proto knihu České umění 1980–2010 Jiří Ševčík alibisticky interpretuje spíše jako „debatu o tom, co si dělá nároky na to, stát se určující figurou, a co je vytěsňováno do pozadí“. Je na čtenáři, jak antologii uchopí, zda se vydá pátrat po nevysloveném. Editorům se podařilo pro toto dobrodružství vytvořit živnou půdu.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Ševčík, Jiří, Morganová, Pavlína, Nekvindová, Terezie, Svatošová, Dagmar (eds.): České umění 1980–2010. Texty a dokumenty. VVP AVU, Praha, 2011, 980 s.

Zařazení článku:

kultura

Jazyk:

Hodnocení knihy:

80%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse