Mlčky rozprávané príbehy
Bodnárová, Jana: Insomnia

Mlčky rozprávané príbehy

Najnovšia knižka Jany Bodnárovej Insomnia je opätovným potvrdením koncepčného prístupu spisovateľky, ktorá má na svojom konte už štrnásť kníh pre dospelých aj deti, deväť rozhlasových hier, dve divadelné hry a dva televízne filmové scenáre. Znova sa tu ukazuje, že Jana Bodnárová je vyhranenou autorkou, koncentrovane ostávajúcou v tónine vyostrenej rozrušenej citlivosti a vzdušnej snovosti.

Najnovšia knižka Jany Bodnárovej Insomnia je opätovným potvrdením koncepčného prístupu spisovateľky, ktorá má na svojom konte už štrnásť kníh pre dospelých aj deti, deväť rozhlasových hier, dve divadelné hry a dva televízne filmové scenáre. Znova sa tu ukazuje, že Jana Bodnárová je vyhranenou autorkou, koncentrovane ostávajúcou v tónine vyostrenej rozrušenej citlivosti a vzdušnej snovosti. Jej osobitosťou a súčasne charakteristickým znakom je oživovanie vzťahu medzi poéziou a maliarstvom, vnútorná imaginatívnosť, hľadajúca cestu, ako preložiť obraz do reči slov.

Literatúra a video art
Bodnárovej imaginatívne písanie je odkazom na moderné imaginatívne maliarstvo, ktoré splýva s poéziou, no tak ako autorka prešla školou starých majstrov, rovnako je ovplyvnená trendmi a tendenciami súčasného výtvarného umenia, najmä video perfomancií, ktoré takisto ako literatúra patria do jej záujmovej oblasti. Vynáranie sa z hlbín psychiky, sprítomňovanie úzkostných stavov, neistôt a hľadaní je u Jany Bodnárovej súčasťou zjavne racionálne utvoreného systému. V napohľad krehkej a lyrickej autorskej poetike prevláda nad spontánnym rozvojom obraznosti sústredené, občas až príliš strojené narábanie s témami citlivosti a vnímavosti. Tie sú rozvíjané v kontrapunkte s necitlivosťou a deštrukciou, čím sa odhaľuje bytostná zraniteľnosť Bodnárovej ženských literárnych protagonistiek. 

Svet próz Jany Bodnárovej je akoby ustrnutý v nehybnom tichu, jej ireálno je nadané zvláštnou schopnosťou vrastať do reality, samej o sebe pôsobiacej neskutočne a snovo, na napriek tomu ostro a surovo. Autorka sa pohybuje na rozhraní krajiny sna a hlbinných túžob a krajiny reality, ktorá tieto túžby potláča a ničí. Chvíľkové ilúzie tu nemajú miesto, zato naplno sa k slovu dostáva „zahustená samota“, ako existenciálna situácia, ktorú pomáha prežiť len únik do snov či návrat k spomienkam.

Nespavosť ako kľúčové slovo
Zbierka próz Insomnia, názvovo i motivicky odkazujúca na cyklus kresieb výtvarníčky Louise Bourgeois, pre ktorú sa nespavosť stala výrazom existenciálneho strachu, obsahuje tri texty: literárnu podobu filmového scenára Mandolína, strihovo stavanú poviedku Nočná samovrava s náznakmi konkrétneho, sociálno-psychologicky ukotveného životného príbehu a epicky uvoľnené Popríbehy. Práve tie možno považovať za posun v autorkinej poetike a v istom zmysle za kľúčovú časť najnovšej knihy. 

Popríbehy
V próze Popríbehy Jana Bodnárová opúšťa imaginatívny priestor sveta sna a fantázie a je viac viazaná skutočnosťou. K ďalšiemu zvecneniu sa posúva tiež redukciou deja. V Popríbehoch skladá výpoveď z fragmentov korešpondencie, postrehov, obrazov: „Š/ž/ijem z maličkostí. Stratené príbehy presakujú z popríbehov.“ Takto uvoľnene komponovaný obraz je plný subjektívnych významov, ktoré však vstupujú do vzájomnej významovej konfrontácie a súčasne do novej významovej interpretácie. Jednorazový pocit, dojem, náhodne zahliadnutý obraz, rad novinových titulkov, lakonické zhrnutie životnej skúsenosti, drobné výseky reality, epické segmenty sa konfrontáciou spájajú v jediný sceľujúci význam, ktorým je vnútorný svet ženy – vnímavej intelektuálky. Na prvý pohľad rozmanitá zostava rôznorodých úlomkov sa stáva podstatnou výpoveďou, skrývajúcou v sebe svedectvo o životnom pocite a estetickom cítení ženy súčasnosti. Ženy, ktorá citlivo prežíva univerzálne i časové problémy, obmedzenia, malé životné radosti a strasti. Kontextové videnie drobných životných detailov je tu cestou k intelektuálnemu presahu, ku kritickému vyjadreniu sa k otázke identity modernej ženy. Jana Bodnárová si tu našla svoj aktuálny priestor, v ktorom je jej cudzí exaltovaný manierizmus prepiatej senzibility a naopak, je jej blízka stlmená sebavýpoveď. A práve túto polohu by som považovala za najväčší prínos zbierky próz Insomnia.

Dana Kršáková
písané pre časopis Knihy & spoločnosť 12/2005

 

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Bratislava, Záujmové združenie žien Aspekt, 2005

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse