Radost z nekonečné a přerozmanité tvořivosti lidské
Pejčochová, Michaela: Sto let jednoho stromu

Radost z nekonečné a přerozmanité tvořivosti lidské

Monografie věnovaná osobnosti dlouholetého vedoucího sbírky orientálního umění Národní galerie Lubora Hájka představuje nejen zdroj cenných informací o sběratelství asijského umění, ale říká mnohé i o povaze a vývoji kulturních kontaktů mezi Evropou a Asií.

Michaela Pejčochová, sinoložka a kurátorka sbírek čínského umění Národní galerie v Praze, se historií sběratelství orientálního umění v českých zemích zabývá systematicky, mimo mnohé odborné články je také autorka monografie Posel z Dálného východu (2019) o osobnosti malíře a sběratele čínské tušové malby Vojtěcha Chytila.

Poetický titul a věcný podtitul její nové monografie Sto let jednoho stromu. Lubor Hájek a institucionální sběratelství asijského umění v Československu vymezuje podvojné téma, na které se publikace soustřeďuje: formativní období institucionálního sběratelství asijského umění v Československu a klíčovou osobnost tohoto období, dlouholetého vedoucího sbírky orientálního umění Národní galerie Lubora Hájka (1921–2000). Je přitom třeba upozornit, že kniha není Hájkovou biografií v klasickém smyslu slova; jeho život je důsledně nahlížen prizmatem jeho díla a působení. K podtitulu lze ještě dodat, že „asijským uměním“ je míněno především umění čínské a v menší míře japonské; umění dalších asijských kultur je zmíněno spíše letmo, což je samozřejmě logickým důsledkem možností a preferencí samotného českého sběratelství v tomto období.

Kniha mapuje časový úsek od samotných kořenů sběratelství asijského umění v českých zemích ve sbírkách soukromých sběratelů, konkrétně Joe Hlouchy, Josefa MartínkaVojtěcha Chytila (které se staly východiskem pro pozdější sbírky institucionální), přes rok 1951, kdy mu byl zřízením orientální sbírky Národní galerie dán oficiální rámec, a další rozvíjení sbírky především v kontextu intenzivních kulturních kontaktů mezi ČSSR a Čínskou lidovou republikou v padesátých letech až po tragický rok 1969, kdy byla při požáru zámku v Benešově nad Ploučnicí valná část sbírek zničena. Pátá kapitola – ohledně níž rozhodně nemohu dát za pravdu autorčinu skromnému tvrzení z úvodu, že by byla „nejméně čtivá a přehledná“ (s. 15) – se zabývá zdroji, z nichž sbírka Národní galerie čerpala, šestá pak přináší ucelenější charakteristiku samotného Lubora Hájka, propojující jeho činnost organizátorskou s jeho dílem vědeckým.

Ke svému tématu autorka přistupuje s nadšením, úctou (ovšem nikoli nekritickou) i náležitou rigorózností. Sto let jednoho stromu je mimořádně fundovanou vědeckou prací založenou nejen na sekundární literatuře, ale především na detailním studiu archiválií a jejich pečlivém zasazování do dobových souvislostí. Autorka hojně cituje z archivních materiálů i dobové publicistiky; vedle rozsáhlé textové přílohy uvádí přímo v textu například plné znění Hájkova vlastního životopisu i mnoho dalších dokumentů. Autenticita těchto citací velmi výstižně dokresluje atmosféru a prostředí, ve kterém pomyslný strom českého sběratelství asijského umění rostl – obzvlášť pitvorně působí vzpomínka benešovského oddávajícího úředníka (s. 114–115), v níž se chlubí tím, jak kýčovité svatby v prostorách zámku organizoval, ačkoli právě soustavné ignorování protipožárních opatření při těchto svatbách (otevřený oheň přece působí tak romanticky) vedlo ke katastrofálnímu požáru.

Kniha je doplněna textovou a obrazovou přílohou. Textovou tvoří Hájkova rozsáhlá zpráva ze studijní cesty po předních západoevropských muzeích, která ilustruje jak Hájkovy ambice, jeho způsob práce a pohled na institucionální sběratelství umění jako takové, tak dobový evropský kontext, ve kterém pracoval a na který reagoval. Obrazovou přílohu (mimo četná vyobrazení přímo v textu) tvoří historické fotografie, ukázky asijských i souvisejících evropských výtvarných děl i reprodukce dobových dokumentů, například obálek výstavních katalogů či evidenčních karet. Je třeba ocenit i velmi elegantní grafickou úpravu knihy.

Pro čtenáře tak kniha může být nejen zdrojem cenných informací o sběratelství asijského umění v dané historické etapě a východiskem mnoha úvah – například o povaze a vývoji kulturních kontaktů mezi Evropou a Asií nebo o vlivu politického kontextu i obyčejné lidské malosti na kulturu a umění –, ale především pramenem oné „radosti z nekonečné a přerozmanité tvořivosti lidské“, k níž životní dílo Lubora Hájka směřovalo.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Michaela Pejčochová: Sto let jednoho stromu. Lubor Hájek a institucionální sběratelství asijského umění v Československu. Books & Pipes, Brno, 2021, 250 s.

Zařazení článku:

kultura

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

80%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

;